Search results: sørsamisk

Saemesth Amma – Sørsamisk for nybegynnere lydbok 1 – 4

Sørsamisk for nybegynnere. Lyd fra bok 1-4. Forfatter: Åsta Vangberg og Helen Blind Brandsfjell Stemmer: Lajla Marlen Toven, Anja Fjellheim Labj, Johan Martin Stenfjell og Per Jonas Toven Utgivelsesår: 2006 Språk: Sørsamisk Forlag: Sijti Jarnge ISBN:

Sørsamiske slekter, Västerbotten – Helgeland

Sammanställning av samefamiljer ur kyrkoarkiv Vefsen, Hattfjelldal, Mo, Hemnäs,Vilhelmina, Tärna, Stensele, Lycksele, Åsele, Vilhelmina m.m Uppgifter om samer från kyrkböcker i Norge och Sverige (Födelse och dopböcker. Död och begravningsböcker. Konfirmation (Norge). Vigda. Husförhör (Sverige). In- utflyttade. Vaccination (Norge). Område som kartlagts är Västerbottens län i Sverige och Nordland (från Saltfjellet till Nord-Tröndelag) i Norge. Kompletterande uppgifter från Domböcker, […]

Jungele-gærja

En leke- og aktivitetsbok med motiv og oppgaver inspirert av den kjente «Jungelboken». Boka innholder klistermerker som brukes til oppgavene. Forfatter: Miriam Bos Oversetter: Ellen Bull Jonassen Utgivelsesår: 2016 Språk: Sørsamisk Forlag: Gïelem nastedh ISBN: 978-82-93402-07-7

Njoktjeprinsessa

Prinsessa Læjsa jïh altese vïellh leah geerjene maanah – goske dej aehtjie aktine gåmmine pruvrie mij lea heaksa. Gosse heaksa eajhnadovveme maanide åavhtodh, heaksa vïelletjidie njoektjide jarkele. Men Læjsam lea sagke geervebe gïetedidh daennie vaajestimmesne H.C. Andersenen sïejhme heamturisnie. Forfatter: H.C. Andersen Oversetter: Ejva-Krihke Jonassen Utgivelsesår: 2018 Språk: Sørsamisk Forlag: Gïelem nastedh ISBN: 978-82-93402-26-8

Kapteejne Kråatjebaenie – gulliem hapsa

Kapteejne Kråatjebaenie gulliem hapsa aktene saedtiegaedtesne. Dïhte Pellem jïh Skabroem stillie kroehkedh. Mearan kroehkeminnie, dle gaevniejægan jïjnjem rovnegem, aktem roesteme aanghkere jïh jijnjem jeatjah. Mij maa saedtien nuelesne? Vïenhth, Kaaptejne Kråatjebaenie gulliem gaavna? Forfatter: Terje Formoe Oversetter: Risten Birje Steinfjell Utgivelsesår: 2018 Språk: Sørsamisk Forlag: Gïelem nastedh ISBN: 978-82-93402-24-4

Baakoe-raajroeh

Maahtoe lea geehpes maajsoe Sørsamiske ordtak og uttrykk. Forfatter: Åsta Vangberg Utgivelsesår: 2016 Språk: Sørsamisk Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 978-82-92700-05-1

Mijjen Gærhkoe-gærja – Vår Kirkebok

Mijjen gærhkoe-gærja/Vår kirkebok er ei familiebok som er laget med tanke på behovet for ei kirkebok som kan deles ut til sørsamiske 4-åringer. Boka tar oss med inn i et sørsamisk barns språk, kultur og livsverden. Vi blir kjent med Laara, og vi får høre om hans møte med fortellingene om Jesus og kirken. Underveis […]

Jupmelen rijhke lea gietskesne

Maarkhosen vaentjele Markusevangeliet Innlest på kasett av Anna Jacobsen i 1993, nå relansert på CD. Forfatter/oversetter: Bierna Bientie, Anna Jacobsen Utgivelsesår: 2016 Språk: Sørsamisk Forlag: Bibelselskapet ISBN: 978-82-998227-7-0

Gievrie-tijje Die Zeit der Trommeln

Gievrie-tijje Saemiej gievriej jih reeligijovnen bijre Die Zeit der Trommeln Trommel und Religion der Samen Forfatter: Anna Westman, John E.Utsi Utgivelsesår: 2009 Språk: Sørsamisk, Tysk Forlag: Luleå Grafiska AB ISBN: 91-87636-18-2

Saemesth Munnjan

Sørsamisk ordbok for helsepersonell. Utgivelsesår: 2014 Språk: Norsk, Sørsamisk Forlag: Røyrvik Kommune ISBN: 978-82-998227

Mojhtesh

Mosjøen videregående skole. Lesehefte for grunnskolen. Kortere tekster av Åsta Vangberg og Anna Jacobsen. Heftet har 12 tekster. Forfatter: Ebba Westerfjell, Anna Jacobsen, Åsta Vangberg Språk: Sørsamisk Forlag: Mosjøen VGS ISBN: 82-90775-16-4

Pondus Jåvle 2008

Tegneserie. Jåvle 2008. Forfatter: Frode Øverli Utgivelsesår: 2008 Språk: Sørsamisk Forlag: Egmont Serieforlag

Beapmoe

Denne boken er et resultat av et Interreg-prosjekt 2013 om sydsamisk mathandverk delt på to matverksted, et i Sverige og et i Norge. Medforfatter/bidragsyter: Gustaf Jillker; Berit Ellen Gaino Jåma; Njalle – rihpestibie (prosjekt) Utgivelsesår: 2014 Språk: Svensk, Sørsamisk, Norsk, flerspråklig Forlag: Slow Food Sápmi (Östersund), Røyrvik kommune ISBN: 978-91-981636-0-5

Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja

Barnebok. En historie om å være liten og få stort ansvar. På grunn av uheldige omstendigheter blir den lille gutten Jaahke overlatt til seg selv i fjellet for å gjete familiens reinflokk. Han blir uten mat. Det blir etter hvert ensomt og kaldt, og han er redd ulvene skal komme. Forfatter: Anne-Grethe Leine Bientie Utgivelsesår: […]

Novhtehkh

Sydsamisk skosøm. Forfatter: Lena Kristina Persson Utgivelsesår: 2014 Språk: Svensk, Sørsamisk Forlag: Aajege ISBN: 978-82-99553-0-0

Svaalem råakebe

Barnebok. Forfatter: Nina E. Eide, Terje Borg og Camilla Næss Utgivelsesår: 2013 Språk: Sørsamisk Forlag: Davvi Girji ISBN: 978-82-7374-834-8

Saemien skåajjebarkijen gaertene

Boka handler om Per Klemetsen og hans familie som var skogsarbeidere på Heggneset i Hattfjelldal. Forfatter: Leif Elsvatn og Hein Bjerck Utgivelsesår: 1996 Språk: Sørsamisk Forlag: Nordland fylkeskommune ISBN: 82-911-38-39-7

Ranas samiske historie

Les om den omfattende samiske kulturen i Rana, som er en del av den flere tusen år gamle samiske historien fra Kolahalvøya til Sør-Skandinavia. Forfatter: Håkon Hermanstrand, Roy Kappfjell og Arna Haga Utgivelsesår: 2013 Språk: Norsk, Sørsamisk, Engelsk Forlag: Rana Kommune

Miehtjiesdajven Bearnie

Barnebok. Boka handler om en far og en sønn som drar ut på en kanotur. Der får de oppleve villmarken på nært hold, hvor de bl.a. fisker, plukker multer og tenner bål. Forfatter: Thorvald Sund Utgivelsesår: 1997 Språk: Sørsamisk Forlag: Det Norske Samlaget ISBN: 82-521-4954-5

Dåeredh Ingriden, Jåhhan jih govsen gåajkoe

Barnebok. Boka tar leseren med på gården til familien Børresen i Trøgstad. De driver melkeproduksjon, og her får leserne følge dem en arbeidsdag i fjøset. Forfatter: Kjersti Lunde Rustad Utgivelsesår: 1996 Språk: Sørsamisk Forlag: Landbruksforlaget ISBN: 82-529-2122-1

Naestie tjoevkesne

Sørsamisk litterær årbok. Forfatter: Bo Lundmark, Holger Østergren, Lars Mattsson, Lisbeth Åsdell, Cecilia Persson, Pia Persson, Elsa Stångberg, Oscar Åhren, Anna Jacobsen, Utgivelsesår: 1995 Språk: Svensk, Sørsamisk, Flerspråklig Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 82-993254-1-2

Karijuse jih Baktuse

Barnebok. Forfatter: Thorbjørn Egner Utgivelsesår: 1985 Språk: Sørsamisk Forlag: J.W. Cappelens forlag ISBN: 82-02-09297-3

Mov voestes BIJBELE

Barnebok. Historier fra bibelen. Forfatter: Kenneth N. Taylor Utgivelsesår: 1999 Språk: Sørsamisk Forlag: International Bible Society ISBN: 91 7165 074 1

Åarjel-saemieh/Samer i sør nr. 10

Årbok nr. 10. Forfatter: Birgitta Fossum, Åke Jünge, Kirsti Strøm Bull, Åsta Vangberg, Bo Lundmark, Leif Pareli, Sissel Jåma, Inger Marit Eira Åhrén, Ansgar Kosmo, Paul Jåma, Anne Severinsen, Gro Ween Utgivelsesår: 2010 Språk: Norsk, Sørsamisk, Svensk, Flerspråklig Forlag: Stiftelsen Saemien Sijte ISBN: 978-82-93120-00-1

Gåaltoe

Barnebok. Boka handler om en familie på fire som er på skitur. De koser seg i det fine været, og alt er på stell. Men plutselig blir de overrasket av en snøstorm. Forfatter: Thorvald Sund og Wenche Øyen Utgivelsesår: 1997 Språk: Sørsamisk Forlag: Det Norske Samlaget ISBN: 82-521-4955-3

Berkelen Saernieh

En satirebok hvor samiske politikere, kunstnere, musikere og andre blir vitset med. Forfatter: Maren Uthaug Utgivelsesår: 2012 Språk: Sørsamisk Forlag: CálliidLágádus ISBN: 978-82-8263-061-0

Vadtese

Barnebok. Kristus-legende. Historien knytter Jesus til Sameland. Josef og Maria er på flukt med det lille Jesus-barnet. De er i ørkenen, og det er kaldt. En isende vind blåser gjennom klærne . Hvordan skal det gå med barnet? Marias bønn om hjelp blir hørt, for Gud sender en engel til samene i nord. For samene […]

Mijjen Gïele

Forfatter: Åsta Vangberg og Nora Marie Bransfjell, (språkmaterial av Anna Jacobsen) Utgivelsesår: 2013 Språk: Sørsamisk Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 978-82-92700-04-4

Samane – i helg og yrke

Fortalt av samane sjølv og andre – frå Helgeland og Namdal. Forfatter: Knut Strompdal Utgivelsesår: 2009 Språk: Norsk, sørsamisk Forlag: Sijti Jarnge ISBN: 978-82-993254-8-6

Don jih daan bijre 3

Sydsamiske radioprogrammer – en antologi. Forfatter: Anna Jacobsen Utgivelsesår: 2000 Språk: Sørsamisk Forlag: Daasta Berteme ISBN: 82-91000-04-2

Don jih daan bijre 2

Sydsamiske radioprogrammer – en antologi. Forfatter: Anna Jacobsen Utgivelsesår: 1998 Språk: Sørsamisk Forlag: Daasta Berteme ISBN: 82-91000-03-4

Don jih daan bijre 1

Sydsamiske radioprogrammer – en antologi Forfatter: Anna Jacobsen Utgivelsesår: 1997 Språk: Sørsamisk Forlag: Daasta Berteme ISBN: 82-91000-02-6

Historikk og lokalisering

Historikk Tanken om et kultursenter i Hattfjelldal ble lansert på et møte som Nordisk Sameråd hadde i Utsjoki i mars 1972. Den 18. oktober 1973 søkte Tilsynsrådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Sameskolen om midler til et forprosjekt som skulle danne grunnlaget for en finansieringsplan for reisning av et senter. Under et fellesmøte 24. april 1975, […]

Huset

  Om huset Forbilder for huset – som er tegnet av arkitekt Kjell Borgen, Oslo – er den samiske kåta. Kåtepreget finner man først og fremst i utformingen av det utvendige og innvendige eksteriør. I sentralrommet ligger «aernie» – ildstedet i midten.Glasskuppelen i taket er etter en modell av «riehpene» – ljoren – der røyken fra ilden […]