Aavletjen bienje

Åvletje akten biejjien vaadtsa edtja sirregh tjøønghkedh. Joe lij dellie naa jijnjh muerjieh gaavneme, dellie gåvla mij dihte svæhtja dan sov duekesne.

Gob jårra, dellie vuajna, magkeres dihte stoerre bienje. Dihte jis vuartesje Åvlese jih altese muerjie-naahpan.

«Sijhth maejstedh mov muerjijste?»

Åvla gihtjie, vaadtsa lihkebe jih geelkie dam naehpiem.

Ojhte bårra dejstie muerjijste jih Åvla åtna luste dihte. «Gien bienje leah datne, jih guktie dov nomme?

»

Dihte barre bårra jih skeenie dam naehpiem jih viht Åvlese vuartesje.

Åvla gietem geelkie jih dam tjaebpies muadtam deehkehte. Tjidtjebe jis deavan duekeste jijhtele, snjæjrede goh vuajna Åvlam dan stoerre beeren baalte.

Beere billiji jih gaatoli duj moen sijse.

Åvla jis tjyørije jih tjidtjiebasse jeahta:

«Guktie nimhtie, tjidtjie, mov bienjem beltiejih?»

Jarkoestæjjah: Jaahkenelkien Aanna Vaangbergen Ååsta