Aellieh maaneme

Aellieh maaneme
man guhkiem gaatoeh
Dov bovtsh gaarvanetieh.
Gie vuajna
mejtie dov aaltoe guadteme?
Ih vielie mijjen mievhkes
gielem soptsesth.
Mijjen vuekieh dutujien
ammes sjidtieh.
Mohte annje lea dålle
gåetien aernesne
buelieminie.
Annje gujht bovtse
jaevriebealan geadtan
tjåanghkene.
Annje gujht maaneme baalkam gavnh.

Jååman Maartha