Aeredsbeapmoeh

Tjøøvkesne stoerre buertie. Desnie joe aeredsbeapmoeh.
Desnie gaahkoe, voeje, vuasta, munnieh jib mielhkie.
Jienebe lea aaj. Desnie bearkoe, sælta jih muetjieb.
Maam vielie daarpesje gosse edtja byøpmedidh?
Jijnjem hov daarpesje gosse byøpmedidh.
Vuajnah hov, daesnie nejpie, tjåagka, buste jih daesnie
jis teellerhke, kåahpe jih feete.
Mij dennie feetesne? Bustetje. Dejnie sjåavoehtidh.
Mesnie mielhkiem jovkedh? Klaasesne. Dusnie klaase.
Misse daate onne klaasetje? Dihte munnieklaase.
Disse munniem biejedh gosse byøpmedidh.
Mij darhke daate? Saelhtielihtie.
Gusnie pæhperelihtie? Daesnie, bienghken nelnie.