Bienje jih gaahtoe

Bienje seangkoen nuelesne guarjan, gaahtoe jis buertien nille goetseme. Bienje seangkoen nueleste båata, vuajna gaahtoe buertien nelnie. Soejmi buertien gåajkoe njaaka, buertien lihke båata dle aalka snirredh. Gaahtoe dam govlije, dallah buertien nelhtie njulhtjie, vualka vuebnien nualan tjaangele, debpede dle bienjese snærra jih baenieh vuesehte. Bienje jis håhta. Tjidtjie fehkehte gob gåvla bienje håhta. Govloe joe kåaveste bienjem næhta. Ij dihte orrijh huhtiemistie. Gob tjidtjie tjøøkese tjaanga dellie bienje skaemiegåadta, vualka, siejpine juelkiegaskesne, oksen duakan tjiekede. Ånnetji dle oksen duekeste guavla, bieljieh lea viht tseegkeme jih dle tjædtjan fovresje.