Bovresne minnedh

Daen biejjien edtjijibie bovresne minnedh, tjidtjie jeahta goh leah byøpmedamme. Aehtjie joe gåårvedamme. Maanah aaj varki gåårvedieh, jih gaajhkesh bijlese tjaengieh jih bovrese vuajajieh. Bovresne stoerre kåarjem vaeltieh, disse edtjieh dah vaaroeh biejedh. Voestegh mielhkiem, tjidtjie jeahta. Jih dellie voejem, onne-vielle jis. Maam bist vielie? Kaaffh, aehtjie jeahta, jih vualka edtja ohtsedidh. Laara båata gøøkte aaloeboehteli gujmie, Birje jis aktine stoerre covlaboehtelinie. Onnevielle dam vuajnije, vualka roehten, jih ånnetji dle buakta gøøkte pearagullievoessetjh. Gob edtjieh maeksedh, dle kåarje håevkine. Måjhteme libie dle gaajhkem? – aehtjie gihtjie.
Nov libie amma, onnevielle jeahta jih aalka ryøknehtidh: Pearah, mielhkieh, voejem, vuastam, gåmpoem, guelieh, bearkoeh, muerjieh, aaloeh, covlam, pearagullieh, kaaffh …., jih, tjidtjie mij dohte? Sjeavehth dellie! Åadtjoeh gujht vuejnedh, tjidtjie jeahta. Onnevielle aehtjiebasse vuartesje jih mujjehte, kåarjeste steerede jih njolhtjestalla.