Archive | learoevierhtieh – tekst

RSS feed for this section

Dihte eejles jijje

Ikth såemies jijjen sjuevnjeden akte alma vaadtsije dållem løønedh. Gåeteste gåatan vaadtsa, oksese beenghkie jih jeahta: – Viehkiehtidie mannem. Mov gåmma lea maanam reakadahteme, manne tjoeverem dållem biejedh guktie eagan gåalolh. Mohte jijjegåårtese lij, jih gaajhkesh lin åerieminie. Idtji gie altemse vaestedh. Dihte alma vaadtsa jih vaadtsa. Minngemes dle vuajna juavsa guhkene dubpene. Dan mietie […]

Aahkan tjelmieh

Aahka!! Dov tjelmieh vååjnoeh gikngieldieh. Mestie, aahka? Mejnie tjearoeminie leah? Jiehth aahka! Mij dov lea faatoes? Jiehtieh mij, mij dan geerve lea. Manne gujht minngelen aaj båatab. Men aahka govlh! Aellieh tjearoeh goh! Munnjan dobtoe dan geerve, gosse aahka tjearoeminie lea. Aahka!! Gosse viht manne båatab dellie mealtan åtnab njaelkies maalestahkh. Voejelaejpieh, vuastah, munnieh jih […]