Daelie

Daate laavvadahke.
Jååktan lij bearjadahke.

Jirreden jis aejlege.

Daen biejjien mullie.

Jååktan tjuetsiej.
Daelie daelvie, medtie garre-tsïengelen gaskoeh.
Daelvege lopme.
Dan tjaebpies gosse biejjie guaka jih gosse moerh lopmine jih plaave
elmien vøøste åådtje vuejnedh.

Jåvli åvtelen, goh dihte gaajh baajkoe, dellie moerh lin jyjseme.

Dihte aaj tjaebpies, jis almetje heelie ålkine vaadtsehtjidh, vuartasjidh.

Daelvege maahta gåaltoe aaj.

Ij leah gujht gåaltoen hijven ålkine årrodh.
Dillie bøøremes gåetesne, åadtjodh klaasebealesne tjåadtjodh olkese

vuartasjidh, vuejnedh guktie moerh biegkesne syjjedieh jih muvhtine

jis eah enne mahte vååjnh gænnah.