Gierestalledh

Mubpien aereden Åvla varki fahkoe, tjuedtjele gåårvede jih våålese tjøøkese roehteste. Tjidtebe lea joe beapmoeh buartan biejeme. Aehtjie lea joe byøpmedamme jih barkose vualkeme. Onneåabpa lea annje åerieminie.

– Magkeres lidtjie daelhkie? — Åvla onterde.

– Daan jijjen lea tjuetsiestamme, mohte dov laatege gujht annje vååjnoe — tjidtjebe jeahta — daan biejjien gujht joekoen tjaebpies vearolde sjædta, ånnetji dle biejjie aaj jæjhta jib manne sovmem hijven daelhkie.

Åvla byøpmede, bæjngoevaarjoeh tsaaka, kåaveste orretreavkah vaalta, olkese guadta jih joksede. Ånnetji mænngan dle tjidtjebe vuajna, vualka tjoejken stoerredeavan gåajkoe gusnie hijven gierestalledh.