Guessie båata

Buerie biejjie!
Buerie buerie! Buerie biejjie! (guessie gietem geelkie)
Buaregh! – Mov nomme Noerhtevaerien Næjla.
Buaregh buaregh! Manne jis Åarjelhloekten Piere.
Guessie: Daesnie bist Laaranelkien Jåvva gonnoeh Læjsah årroeminie?
Piere: Javvoe. Dah mov aehtjie gon tjidtjieh.
Næjla: Dellie leam manne dov jyøne.
Piere: (gietem viht geelkie) Buaregh jyøne, jih bøørest!
Næjla: Gæjhtoe neapede!
Piere: Båeth amma gåatan!
(jyønetje guaktah gåatan vaedtsiejægan)

(gåetesne)

Piere: Vuajnah amma tjihkedh jyøne! (vuesehte gosse)
Næjla: Gusnie dellie aehtjie gonnoeh tjidtjieh jis?
Piere: Dah amma daen aereden varki staarese vøølkigan.
(mæjjesje) Aehtjie edtja orre bijlem åestedh!
Åå jemmede! Dellie dån datne aaj dejnie åadtjoeh vuejedh?

(ij daejrieh guktie edtja) Ijje, im manne annje
maehtieh bijlem vuejedh. Im åadtjoeh gænnah.
(våålese vuartesje)

Næjla: Guktie amma nimhtie jis?

Datne dån lih maahteme aehtjiem viehkiehtidh vuejedh.
Piere: (jyønebasse vuartesje – føørhkede) Ijje, manne hov jællan luhkieguektien jaepien
båeries.
Næjla: Ih dån leah amma! Dan stoerre jih dle jællan luhkieguektien jaepien båeries?
Manne vuajnam veaksehke leah gujht aaj. Båeth, jyøne åådtje dabtedh man veaksehke datne.

(jyønetje guaktah buertien bealese tjihkedægan edtjægan vuejnedh gåabpan veaksahkommes giete, ij gåabpa govlh okse rihpeste jih aehtjie gon tjidtjieh tjåadtjoeminie vuartesjeminie)