Jaaarhkeskovle

Gosse jåarhkeskovlem vaedtsedh, dellie ij vielie maehtieh saemien skovleinternatesne årrodh. Tjoevere gietskemes staarese vuelkedh jih desnie gåetieluhpiem leejedh. Jis aavrehke, dle sjiehteles gåetieluhpiem gaavna, gusnie maahta abpe skovlejaepiem murriedidh.

Jijnjem daarpesje gåeteste meatan vaeltedh gosse edtja oktegh leejemegåetesne, jallh daaroen jiehtsh \»hybelisnie\» årrodh. Åeremevaarjoeh, lihtieh jih jeatjah deerpegh. Jih dellie gærjah, tjaeleme- jih jeatjah skovle- deerpegh tjoevere åestedh.
Jih gosse orre skovlejaepie, dellie orre vaarjoeh dovne daerpies. Dæjmetje vaarjoeh maehtieh joe napkeme, onne sjidteme jallh \»dæjpeletje\» sjidteme. Ij leab gujht luste dæjpeletje vååjnedh. Nimhtie gujht maahta naa dovrehke sjidtedh skovleh vaedtsedh. Mohte daelie hov amma nøørie beetnegh løønedh mejnie jeala mearas skovleh vaadtsa.

Gosse skovli jih learoej gujmie galhkeme jih barkoem gaavneme, dellie maahta bååstede maeksedh maam løøneme.