Jaepieboelhkh

Mijjen gaektsie jaepieboelhkh:
gijre, gijregiesie, giesie, tjaktjegiesie, tjaktje, tjaktjedaelvie, daelvie jih gijredaelvie.

Gijrege biejjie bijjiebasse båata.
Biejjieh guhkebh jih jijjeh åenebh sjidtieh.
Johkenjaelmine maahta voestes gueliem sigkestidh.

Saemieb bovtsigujmie bæjjeshvorti juhtieh.
Suehpede sjædta jih aaltoeh søøhpieh jallh guedtieh.

Gosse bievleme, dellie snuehtie sjædta.
Kraesieh, riesh jijhtieh, lasth sjidtieh.

Aaltojde jih mieside hijven gåatome sjædta.
Seadtosne åadtjoeh årrodh. Årrabirhkh leah sjiere.
Dejtie jis tjoevere geehtedh olles ientjide båetieh.

Gijregiesie, ruffie. Bovtsh joekoen bååvteres sjidtieh jih dellie bæjkoeh.
Bienjh aaj bæjkoeh.

Krievvie edtja seadtosne åadtjodh årrodh.

Almetjidie astoe sjædta, jeatjebem darjodh. Dellie vitnesjieh.
Boengeskuvmieh, beelhth gåaroeh, orre vaarjoeh, baarhkohkh.
Orre gierhkemem riesedh.

Sjeltide minnedh, maanam kristedh, jih såamesh edtjieh jis pruvredh.
Biejjie guaka, bijvele njaelkie!
Gaajhksh aavoedieh jih estieh eejehtalledh.