Læjsan orre vaarjoeh

Læjsa orre skovlevaarjoeh åådtjeme. Tjaebpies røøpses tråajjoem, viskes måvhkah, veelkes tjohpem jih vaanhtsh. Orre kraevies steeblegh lea aaj åådtjeme. Dah altese bæjngoevaarjoeh. Gåetievaarjoeh leah aaj åasteme. Gåetiemåvhkah leah jissiehtåbpoeh. Dah tjøølle. Gøøkte orre abpesh aaj åadtjoej. Akte kruana jih mubpie røøpses. Onne gåetiegaamegetjh jis ruhtjehke. Guektieh guapamåvhkah aaj åestiejin, aktem veelkes jih mubpiem juevsieruhtjehke. Tjaebpies gåptoem aaj Læjsa åadtjoej, dam edtja utnedh gosse sæjhta giltedh. Dihte veelkes jih dan healmije. Gosse dam edtja utnedh, dellie veelkes gaamegh aaj sjiehtieh. Dagkerh aeriebistie åtna.

Dejtie reakedsbeajjan åadtjoej.