Maam edtjijibie darjodh

Maam edtjibie daen biejjien darjodh? – lohkehtæjja gihtjie goh gaajhkh learohkh tjihkedamme.
– Saemien boelhkem boy edtjimh aelkedh lohkedh, – akte learoehkijstie jeahta.

– Jaavoe, – jih maam edtjibie vielie darjodh?
– Aelkedh hov edtjimh tjaeledh aaj, – mubpie jis jeahta.
– Daanbeajjetje leaksoeb lidie dorjeme? – lohkehtæjja viht gihtjie.
– Ijje, im leah manne asteme tjaelemebarkoem darjodh – akte learohke jeahta.
– Idtjih asth lohkedh gænnab?
– Nov leam maaje ånnetji lohkestamme, mohte im daejrieh mejtie reaktoe sjædta gosse edtjem oktegh lohkedh.
– Guarkam gujht, – lohkehtæjja jeahta.
– Guktie darhke dijjieh jeatjebh darjoejidie gosse lohkidie?

Jijnjh gieth vearoeldasse.

– Datne Åvla, gie datnem goltele gosse lohkh?
– Aajja hov mannem stillie sutnjien lohkedh. Jeahta luste goltelidh.
– Piere, giese darhke datne jis lohkh?
– Ij gie asth mannem goltelidh gosse edtjem lohkedh.
– Guktie darhke darjoeh?

– Manne båeries Tjaarkem stillem edtja tjihkedidh. Dihte ojhte båata mov baalte tjihkede jih goltele gosse manne

lohkem. Daelie iktesth båata gosse vuajna manne gærjam vaaltam, jih jis im manne tjamki lohkh, dellie munnjien håhta.

– Dagkerem bienjem lin gaajhkh learohkh byøreme utnedh, lohkehtæjja oktegimsie ussjede.