Moenedh maam Meehte maahta

Meehte jijnjem måjhta jib jijnjem maahta.
Meehte maahta onneviellem steeredh.
Meehte maahta voerhtjem heeredh.
Meehte maahta mielhkiem jovkedh.
Meehte maahta dåeriedidh sovkedh.
Meehte maahta mujjehtidh.
Meehte maahta såaketjem syjjehtidh.
Meehte maahta gaevniem vøørkedh.
Meehte maahta laajketjem bøørhkedh.
Meehte maahta buertien nille goetsedh.
Meehte maahta stovli gujmie voetsedh.
Meehte maahta åejjiem reegkedh.
Meehte maahta tjohpem tseegkedh.
Meehte maahta munnieh mårhkodh.
Meehte maahta tjåenieh våarhkodh.
Meehte maahta muadtam marngestidh.
Meehte maahta måvhkam mådtsoestidh.

MÅJHTAH MAAM MEEHTE MAAHTA?