Vielle Staate

Datne stoerre veaksehke
manne onne viesjies.
Dov jijnjh viehkiehtæjjah
Mov barre biegke.

Mov eatnamasse båatah
ih luhpiem gihtjh.
Deadtah gaajhkem mij eejles
juhkoe dov åssjalommesh
eah leah seamma goh mov

guktie ih daejrieh
ij guhte leah leereme
jih dam maam ij almetje daejrieh
ij dam maehtieh lieredh
gænnah

Dov dan ryøgkehke giele
manne im mahte govlh
nimhtie dam daelie
dov gieline gæljoem

juktie dov stoerre soejvene
lea hapkelamme gaajhkem
mij mov
guktie im mahte mujhtieh
maam aahtjeme munnjien
leeri

Mohte dihte onne beetsuve
lea veaksehke
dan lea stoerre faamoe
guktie daelie mov biegke
dov soejvenem daestie
båssole

jih jirreden edtjem viht maehtedh
jijtjemen maadtojne nåaledh

Juhkoe mov lea daelie maahtoe
dov jis ij destie mij.

Dåjjen Pååle