Anders Larsson
född 1774-12-10, död 1866-10-03
Anders Larsson
f. 1774-12-10
Gertsbäck Gran
Sorsele
d. 1866-10-03
Grannäs
Sorsele
Lappbonde
Grannäs
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Andersson Gerts

f. 1746-04-24
Ran, Sorsele
d. 1809-01-21
Gertsbäck, Gran
Skattlapp Nybyggarlapp
Gran Gertzjokke
Anders
Bengtsson

f. Ran, Sorsele
d.
Länsman Skattlapp
                
                
Cecilia
Larsdotter

f. 1706 Gran, Sorsele
d. 1766-10-01 Grönfjeld Ran, Norge

Lars Enarsson
f. 1670 Gran, Sorsele
Hustru
f. Gran, Sorsele
Maria
Sjulsdotter Gertz

f. 1746-10-01
Gran, Sorsele
d. 1823-01-06
Grannäs, Sorsele

Gran Gertzjokke
Sjul
Andersson Gertz

f. 1715 Gran, Lycksele
d. 1788-08-24 Gran, Sorsele
Skattlapp
Anders Sjulsson
f. Gran, Sorsele
Anna Sjulsdotter
f. 1691 Gran, Sorsele
Gunnel
Tomasdotter

f. 1713 Gran, Lycksele
d. 1790-11-04 Gran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Larsson, född 1774-12-10 i Gertsbäck Gran, Sorsele, död 1866-10-03 i Grannäs, Sorsele. Lappbonde i Grannäs, Sorsele. Dop i Sorsele 1774-12-18.

GERTSVIK
Kungl. Majt. Befallningshafvande i Wästerbottens Höfdingadöme Utslag uppå Johan Johanssons i Risnäs samt Anders och Johan Larssöner i Grannäs och Sorsele församling af Lycksele lappmark, ansökning om bestämmande af gränsskillnaden för deras innehavda Lappskatteland Gertsvik etc.
I anledning häraf förrättades syn på stället den 11 juli 1820 af kronolänsman Nils Westling, och mål i Lycksele tingsdsrätt hölls den 22 januari 1821€23 där gränsbeskrivningen finnes etc..
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 4 oktober 1821
Gränserna enligt syneprotokollet fastställdes då ingen protesterat.
År och dag som ofvan.
Anm:
Johan Johansson i Risnäs född 1769 nybyggare son till Johan Hansson i Öhrnäs.
Anders Larsson född 1774 och Johan Larsson född 1789 söner till Lars Andersson Gertz född 1746

UTDRAG UR RESOLUTIONSPROTOKOLL GERTSJAUR SORSELE
År 1842-07-20, sid 1460, nr 408, Plats Gertsjaur lappskatteland
Beskrivning
LHEmbetet Västerbottens län utslag uppå Lappmannen Clemet Larssons i Gertsjaur och Sorsele lappmark ansökning derom, att undersöka och bestämmas måtte huruvida lappskattelandet Gertsjaur hvilket hans halvbroder Anders Larsson begagnar, oaktat sökandens moder, Enkan Karin Larsdotter efter det hans fader lappmannen Lars Clemetsson med döden aflidit, samma land till sökanden upplåtit, kan vara tillräckligt föt tvänne lappmäns renhjordar. I anledning härav syn blivit förordad uti Resolution den 10 juli nästlidet år, samt verkställd den 24 samma månad af Kronolänsman Adam Flumé med biträde av nämdemännen Nils Mårtensson i Norrsele och Per Jansson i Ran. Givet å landskontoret i Umeå den 20 juli 1842.

Den vid ovanberörde syneförättning etc. är ord för ord så lydande: (omskrivet till modern svenska av K-ÅL).
Efter det lappmannen Lars Clemetssons änka Katarina Larsdotter i Gran till sin son Clemet Larsson överlämnat besittningsrätten av sitt innehavda Lappskatteland Slickfjell, eller som det också kallas Gertsjaur, och den sistnämnde andragit att styvbrodern Anders Larsson oaktat detta likväl begagnar samma land m.m. etc.
Har syn verkställts för att undersöka om ifrågavarande lappskatteland skall vara tillräckligt för tvenne lappmäns renhjordar.
Utdrag av syneprotokoll den 14 januari 1818 av KB på utslag den 23 Juli 1818 av Kronolänsman Westling gjord Synebeskrivning: Intagen i Domboksutdrag upptagna gränspunkterna såsom synemännen vid denna besiktning funnit desamma vara å marken utstakade och av KB fastställda och det på följande sätt:
Råsträckningen börjar vid Gertsjaurs nordvästra ända, då västra råsträckningen går efter Gertsbäcken, vid och efter samma bäck österut över Gertsjaur och över ? ? Gertsbäcken till Sermaikbäcken, uppför samma bäck till Gertsjaur och därifrån norrut till Arjeplog socken Rå samt vidare västerut efter berörda rå till Höbäcken. Landets längd 2 mil och bredd 3/8 mil. Till detta land hör ett fjällberg Swerdoive kallat som förut varit till hälften ilag med lappmännen Per Andersson och Erik Persson begagnat.
Såsom fiskesjö begagnas Gertsjaur, men endast till lappens husbehov.
Sökanden ommälte att ett landstycke av ungefär ¼ mils längd och med nästan samma bredd är beläget mellan en bäck, Bladbäcken (på lapska Blomejock), och Stockjock (Stockbäcken) kallad, vilket angränsande lappmannen Johan Ersson begagnat och vill sig tillägna, men som sökanden tror, utan laglig rättighet, då änkan Katarina Larsdotter förmälde, att både hon och hennes företrädare på detta lappskatteland begagnat berörda landstycke, vilket för sökanden var så mycket mera nödvändigt som bete för renarna hösttiden då flyttningen sker från Norska gränsen till Slicktfjell landet. Saknades detta landstycke som sammanhänger med ifrågvarande land, och är beläget på norra sidan av Gertsbäcken och inom de gränser som omfattar det beskrivna lapplandet. Således och eftersom berörda landstycke alltid varit ett föremål för tvister vid rättegångar vilket handlingar visar, så tycker synemännen för sin del, att denna obetydliga landsträcka som består av ett fjällberg kallat Svadoive, måtte tillerkännas sökanden.
Sökandens broder, Anders Larsson, vilken förut gjort anspråk på besittningsrätten till hälften av detta land, frånträdde nu frivilligt sitt anspråk. På fråga hade inte emot syneförrättningen något att påmälas. Gran och Slicktfjäll den 24 juli 1841. Flumeé
Landshövdinge Embetet har tagit detta mål i övervägande: Och som sökandens broder Anders Larsson vid syneförrättningen frivilligt avstått från sitt antagande på hälften av Lappskattelandet Gertsjaur, samt den mellan honom och sökanden uppkommna frågan om rättighet till landet följdaktligen förfallit; altså då landet finnes vara till sina gränser beskrivet uti ur Lycksele Häradsrätt domboksutdrag för den 14 januari 1818 intaget syne-instrument, anser LE, något utlåtande i anledning av nu ifrågavarande syneförrättning icke erfordras.
År och dag som ovan etc.
År 1842-07-20, sid 1464, nr 409, Plats Gertsjaur lappskatteland
Beskrivning
LHEmbetet Västerbottens län utslag uppå Lappmannen Clemet Larssons ansökning om införsel uti lappskattelandet Slicktfjell eller Gertsjaur i Granbyn och af Sorsele socken och Lycksele lappmark vilken besittningsrätten härtill han sig förvärvat. Givet å landskontoret i Umeå den 20 juli 1842.
Alldenstund, sedan sökandens fader Lars Clemetsson som den 23 Juli 1818 erhållit KB tillstånd att inneha Lappskatte- eller Renbeteslandet Sliktfjell, eller som det ock kallas Gertsjaur i Granbyn och Sorsele Socken så länge som han för renbete o.sv. med döden avlidit, hans efterlevande änka Katarina Larsdotter funnits hafva genom avhandling den 15 april nästlidet år vilken är intagen i LK protokoll samma år, upplåtit samma land till sin äldste son skanden Clemet Larsson. etc.
Beviljas sökanden Clemet Larsson införsel på Lappskattelandet Sliktfjell eller Gertsjaur.
År och dag som ovan. LE.
Utdrag ur protokoll hållet å Västerbottens Landskontor Umeå 20 juli 1842
Jämte ansökning om införsele uti Sliktfjell eller Gertsjaur m.m. har Clemet Larsson inlämnat avhandling så lydande:
€Till min äldste son Clemet Larsson, öfverlemnar och afstår undertecknad härigenom det af min numera aflidne man Lappmannen Lars Clemetsson efter KB utslag den 23 Juli 1818 i lifstiden innehavda Skattelapplandet Sliktfjell eller såsom det afven kallas Gertsjaur i Granbyn af Sorsele Lappmarkssocken och tillägnar honom samma land utan att andra släktingar derå äga märka något klandra, och begagna så länge han för sin ägande Renhjord deraf etc.
Sorsele den 15 april 1841 Catarina Larsdotter.
Wittnen Nils Mårtensson i Norrsele församlingens klockare och Nämndeman Christoffer Jonsson i Ranbyn.


Gift 1799-01-13 i Lycksele med
Katarina Andersdotter, född 1773-07-10 i Gran, Sorsele, död 1848-11-09 i Grannäs, Sorsele. Bosatt i Grannäs, Sorsele. Dop Sorsele 1773-07-17.

Barn:
Sjul Andersson, född 1800-04-07, död 1812-02-03
Johan Andersson, född 1803-08-14, död 1844
Anders Andersson, född 1806-11-17, död 1816-05-14
Lars Andersson, född 1810-02-01, död 1810-12-04
Anna Maria Andersdotter, född 1812-03-13, död 1812-03-23
Jon Andersson, född 1814-08-20, död 1816-05-09
Anna Andersdotter, född 1816-02-01, död 1865-04-21


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01