Lars Clemetsson
född 1767-03-03, död 1828-10-05
Lars Clemetsson
f. 1767-03-03
Gran Gautsjaur
Sorsele
d. 1828-10-05
Bräskafors
Sorsele
Skattlapp
Gertsjaur
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Clemet
Andersson Attek

f. 1744-08-20
Gran, Sorsele
d. 1801-08-25
Gran, Sorsele
Skikkare
Gautsjaure Gran
Anders
Andersson Attek

f. 1695 Gran, Lycksele
d. 1759 Gran, Sorsele
Länsman
Anders Bont
f. Gran, Lycksele
                
Cecilia
Mikaelsdotter

f. 1715-11-26 Gran, Sorsele
d. 1795-04-10 Gran, Sorsele

Mikael Larsson
f. 1683 Gran-Ahaweme, Sorsele
Marget
f. 1683 Gran, Sorsele
Sigrid
Mårtensdotter

f. 1745-04
Gran, Sorsele
d. 1811-05-01
Gran, Sorsele

Gautsjaure
Mårten
Andersson

f. 1669 Gran, Sorsele
d. 1753 Gran, Sorsele
Länsman (gamle länsmannen)
                
                
Gunnil
Sjulsdotter

f. 1714 Gran, Sorsele
d. 1757 Gran, Sorsele

Sjul Nilsson
f. Gran, Lycksele
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Clemetsson, född 1767-03-03 i Gran Gautsjaur, Sorsele, död 1828-10-05 i Bräskafors, Sorsele. Skattlapp i Gertsjaur, Sorsele. Dop i Lycksele 1767-03-08. Begravd Sorsele 1828-12-02.

SUDDISJAUR GRAN SORSELE (Wouvesjaur)
Utslag i anledning af den Syn och undersökning som kronolänsman Nils Westling med biträde af nämndemännen König Johansson ifrån Öhrnäs och Pehr Mattson ifrån Hjukta, den 11 juli förlidet år verkställt i Lappskattelandet Suddisjaur i Lycksele Lappmark till bestämmande af gränserna emellan Pehr Anderssons och Erik Pehrssons renbetsland och Lars Klemetssons tillstötande skatteland.
Genom sedermera undersökning vid Lofl. Tingsrätten den 14 januari detta år förevarit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 2 juli 1818
Af förberörde undersökningsprotocoll, där rågångsbeskrifningen finnes till på sätt intagen, upplyses att tvisten om gränsen emellan sökandens och Lars Klemetssons rättighet till betesland å Suddisjaur, redan blifwit genom Konungens Befallningshafwandes utslag af den 15 oktober 1794, så afgjord, det sökandena skulle begagna landet på östra sidan och Lars Klemetsson samt hans meddelägare på den västra sidan om den linie som tages ifrån Wästra Gortajaure till Jeppnäsatjern i rätt sträckning, vidare till Wallträsket och Hjulträsket, derifrån till Renberget straxt norrom Rånoberget och så till Storvårahajunnidke, och att fisket uti Wåraojaur borde vara gemensamt.
Och hafwa synemännen uppå tillfrågan, inför tingsrätten upplyst, att den af dem uppgågne råsträckning vore den samma, som uti förbenemnde utslag bestämdes, hwarföre ock tingsrätten ej funnit skäl, att tillstyrka någon ändring uti hvad sålunda en gång faställt blifwit.
Jag har tagit detta mål i öferwägande; och som upplyst är, att den nu yppade tvisten redan blifwit genom Konungens Befallningshafvande utslag af den 15 oktober 1794 afgjord.
Fördenskull åligger sökandena och Lars Klemetsson samt hans meddelägare, att hålla sig samma utslag till behörig efterrättelse så framt de vite undgå vilja etc.

LAJSOWUOMI OCH GERTZJAUR
Utslag uppå skattelappen Lars Klemetssons i Gran och Lycksele lappmark, ansökning att som hans innehafvande Lajsowumi renbetesland genom skogseld blifvit så alldeles afbrändt att något bete för renboskapen därstädes inte är att påräkna, sökanden kunde lämnas rättighet till renbete å någon del af Sliktfjells lappskatteland:
I anledning häraf syn och besiktning å sistnämnde land, efter förordnande blifvit förrättad af kronolänsman Nils Westling med biträde af tvänne ojäfaktige nämndemän, hwarefter besiktningen förevarit till undersökning vid Lycksele tingsrätt den 14 januari innevarande år:
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 23 juli 1818.
€Af den i tingsrättens protocoll ordagrant intagna beskrifningen inhämtas att förra byalänsmannen Erik Pehrsson till sökanden äfwen låtit sitt innehafda skatteland Gertzjaure benämndt etc.: Råskillnad blifwit uppgången; Och pröfvar jag fördenskull skäligt lämna sökanden den rättighet att innehafva ifrågavarande renbetesland så länge han för renbete deraf är i behof samt skatten ordentligen erlägger etc.
År och dag som ofvan.
Död af kräfta.


Gift 1789-03-22 i Lycksele med
Ingrid Johansdotter, född 1760-02-10 i Gran, Sorsele, död 1811-01-17 i Gran, Lycksele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop i Lycksele 1760-02-28. Begravd Lycksele bröstsjuka.

Barn:
Anna Kristina Larsdotter, född 1789-05-01, död 1810-10-27
Anders Larsson Broska, född 1791-01-10, död 1857-12-20
Gunnil Larsdotter, född 1793-05-27, död 1794
Eva Katarina Larsdotter, född 1795-01-09
Maria Larsdotter, född 1797-02-15
Maja Stina Larsdotter, född 1798
Sara Albertina Larsdotter, född 1799, död 1801-06-22
Brita Johanna Larsdotter, född 1801-08-24

Gift 1812-03-01 i Lycksele med
Katarina Larsdotter, född 1788-02-05 i Gran, Lycksele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop 1788-03-07 Lycksele.

Barn:
Clemet Larsson, född 1812-10-07, död 1889-10-11
Anna Helena Larsdotter, född 1816-02-15
Lars Larsson Sjagg, född 1819-05-16
Kristina Katarina Larsdotter, född 1822-05-01


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01