Sjul Clemetsson
född 1764, död 1831-10-14
Sjul Clemetsson
f. 1764
Gran
Sorsele
d. 1831-10-14
Gran
Sorsele
Länsman Skattlapp
Gran Gillesnuole
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Clemet
Sjulsson

f. 1727
Gran, Sorsele
d. 1811-02-02
Gran, Sorsele
Skattlapp
Gran Gargsele
Sjul
Jonsson

f. 1692 Gran, Sorsele
d. 1737 Gran, Sorsele
Skattlapp
                
                
Brita

f. Gran, Sorsele
d. 1750 Gran, Sorsele

                
                
Maria
Pålsdotter

f. 1728
Gran, Sorsele
d. 1813-08-01
Gran, Sorsele

Gran Gargsele
Pål
Bengtsson

f. 1701 Gran, Sorsele
d.
Skattlapp
                
                
Gunnel

f. Gran, Sorsele
d. 1764 Gran, Lycksele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Sjul Clemetsson, född 1764 i Gran, Sorsele, död 1831-10-14 i Gran, Sorsele. Länsman Skattlapp i Gran Gillesnuole, Sorsele. Dop Lycksele 1764-01-15. Frös ihjäl i Fjällen.

GILLESNÖLE LAPPSKATTELAND
Kungl. Majt. Befallningshafvande i Wästerbottens Höfdingadöme Utslag uppå lappmännen Lars Jonsson och Sjul Klemetsson i Granbyn och Lycksele lappmark, ansökning om syn och stadfästelse å gränserna af deras innehafvande skattland Gillesnöle kallat, samt att utredas måtte det boföringsvägen emellan Sandberget och Gallamaholmarna? ingalunda fredas för de lappar som äro nödsakade flytta öfver och förbi berörda skatteland. I anledning häraf syn på stället blifvit efter förordnande af den 2 juli 1818 och den 14de derpå följande september verkställt af Kronolänsman Nils Westling med biträde af nämndemannen König Johansson från Öhrnäs och kronohemmansåbon Johan Johansson från Risnäs vilket förevarit till undersökning vid Lycksele Lofl. häradsrätt hwares deröfver meddelte domboksutdrag för den 17de sistlidne januari varuti beskrifningen finnes intagen, nu blifwit hit inlemnad
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 20 april 1820
Alldenstund etc fastställdes gränserna enligt syneprotokollet, varpå man behandlade Pehr Mattsons i Öfre Sandsele€s fiske i Racksundet som Lars Johanssons m.m. (en hel sida om detta!)
År och dag som ofvan.

GILLESNÖLE
Utslag uppå lappmännen Lars Johanssons och Sjul Klemetssons ifrån Granbyn och Lycksele lappmark ansökning, att som de flesta lappmän i Granbyn och äfven några af Ranbyns lappmän tagit sig frihet att icke begagna de gamla vanliga vägarna vid deras flyttning till och från fjellet, utan låta sina renar öfverallt trampa och beta längre tider på de enda ställen, som å deras nog knappa land Gillesnöle, der sökandena vårtiden nämligen å Gallemelemenas och Sandberget, skola hafva deras renar i bete, ett ansenligt vite kunde fastställas till afböjande af ett sådant oskick hälst de af gammalt nyttjade vägar, som äro nedan öfver fjellet söderom Walleojve, eller efter Windelelfven, lika med hvad af fordno öfligt samt, kunna hädanefter begagnas, om icke afsikten om att skada sökandenas land;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 2 juli 1818
Sedan Konungens Befallningshavande uti resolution af den 2 augusti 1815 vid 25 Rdl vite bot, förbjudit begagnandet af andra vägar, än sådana, som fordom vanliga varit eller, att någon fingo uppehålla sig å sökandenas land längre än för öfverfarten fordrades, samt förordnat att undersökning härom af kronolänsmannen med biträde af tvenne ojäfaktiga nämndemän borde anställas och beskrivning dörutöfver upprättas, som till tingsrätten skulle inlämnas, har sådan syn blifvit hållen och beskrifningen vid Lycksele tingsrätt förevarit den 14 januari; och inhämtas deraf att den vanliga flyttningsvägen, för de lappar, som hafva sina land på nordvästra sidan, är belägna på södra sidan om Walleojve och på detta land, eller och efter Windelelfven, der wäg af gammalt äfven varit gagnade. Dock har Häradsrätten härvid gjordt den anmärkningen, att den vid lapparnas vanliga flyttningstid kan färdas och begagnas, det i sådant fall blifver nödvändigt får de nordvästra lapparna som komma från andra sidan af fjellet Joert, att följa den nya ...... förbjudna flyttningsvägen emellan Sandberget och Galemelemenasej.
Jag har etc. och finner skäl, att fastställa ett vite af Tio Rdl Banco för den som med renar flyttar ofvanberörde nya väg emellan Sandberget och Galemelemenas när Windelelfven kan begagnas till flyttningsväg, äfwen som sen hwilken under flyttningen öfver landet Gillesnöle, när näststående väg är obrukbar, uppehåller sig längre tid å landet der som fordras, att deröfver färdas, skall vara till vite förfallen, hvarigenom detta utslag bör de lappmän kungöras, som förenämnde vägen verkligen färdas, på det okunnighet härom må kunna förebyggas.
År och dag som ofvan.


Gift 1787 i Lycksele med
Katarina Andersdotter, född 1750-01-06 i Umbyn, Lycksele, död 1799. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop i Lycksele 1750-01-06. Låptes=Halt och vanför.

Gift 1801-03-08 i Lycksele med
Anna Clemetsdotter, född 1774-11-25 i Gran, Sorsele, död 1857-04-20 i Gran, Sorsele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop i Sorsele 1774-12-04.

Barn:
Anders Sjulsson, född 1802-12-12, död 1803-01-19
Anders Sjulsson, född 1803, död 1849-04-11
Kristina Sjulsdotter, född 1804-06-03, död 1805-07-03
Clemet Sjulsson, född 1807-01-06, död 1870-11-28
Karl Erik Sjulsson, född 1810-01-05, död 1820-04-12
Johan Sjulsson, född 1813-04-09, död 1814-05-11


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01