Arvid Eriksson
född 1775, död 1839-02-21
Arvid Eriksson
f. 1775
Lomsjölandet
Åsele
d. 1839-02-21


Skattlapp
Malgomajlandet Nästansjölandet Helifjäll Aileswardo
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Erik
Arvidsson

f. enl. åu 1741
Lomsjölandet, Åsele
d. 1816-05-04
Vilhelmina

Lomsjölandet
Arvid
Larsson

f. 1711-01-08 Lomsjölandet, Åsele
d. 1781 Lomsjölandet, Åsele
Skattlapp
Lars Jakobsson
f. 1680 Lomsjölandet, Åsele
Cecilia Sjulsdotter
f. uppsk. 1690 Åsele
Ella
Eriksdotter

f. Lomsjölandet, Åsele
d. 1772 Lomsjölandet, Åsele

                
                
Sigrid
Jonsdotter

f. enl. åu 1747
Lomsjölandet, Åsele
d. 1812-09-19
Vilhelmina

Lomsjölandet
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Arvid Eriksson, född 1775 i Lomsjölandet, Åsele, död 1839-02-21. Skattlapp i Malgomajlandet Nästansjölandet Helifjäll Aileswardo, Vilhelmina. Arwel.

NÄSTANSJÖLANDET
Kunglig Majestäts Befallningshafvandes i Wästerbottens Höfdinga dömes utslag uppå lappsprintaren Arvid Eriksson ansökning att såsom Nästansjö byamän lapparna Erik Eriksson å Malgomajlandet och Jon Eriksson å Woimsjölandet i Wilhelmina församling af Åsele lappmark genom skriftlig och behörigen bevittnad afhandling under den 12 oktober 1814, till honom upplåtit någon del af deras innehafwande och till hwarandra gränsande skattelappland Nästansjö, Malgomaj och Woimsjölanden kallade, utbrytning af hwad sökanden sig sålunda förwärfvat måtte af wederbörande kronobetjänt blifwa werkställd och stadfästelse derå meddelad:
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 8 december 1817
I anledning af Konungens Befallningshafwandes förordnande uti Remisoirad Resolution den 30 juni 1815 och efter behörigen kungjord termin. har kronolänsman Nils Petter Degerman biträdd af nämndemännen Salomon Salomonsson ifrån Elgsjön och Olof Olofsson ifrån Bäskselet, den 1 September innevarande år, uti alla vederbörandes närvaro, företagit den äskade utbrytningen och dervid, i grund af deras öfwerenskommelse, utsatt följande råsträckning hwarigenom sökandens land inneslutes neml:
Rådelningen börjar vid Aspsundet och sträcker sig i rät linie till Jieoiajaure eller Bytessjön, derifrån i söder till Laggatjaure, från sistnämnde ställe till en längre tid sedan lagd rösa på Stor Hufwudsjöberget, derifrån i rät sträckning till Grötnäset i Malgomajsjön, ifrån sistnämnda ställe till Skohällan, derifrån i nordost till Bjetsetjocke, samt vidare till Björkbrännan wästerom Gebnegeles, och slutligen derifrån till det ställe hwarest Boföringsbäcken rinner ned i Woimsjön.
Detta akter har jag i öfwervägande hos mig komma låtit tillika med hwad förrättningsprotocollet utförligen innehåller:
Och som sökanden genom ofwan åberopade afhandling den 12 oktober 1814, af Nästansjö, Malgomaj och Woimsjö skattelappland till sökanden upplåtits så stor widd som vid skedda utbrytning kunde öfwerenskommas och finnas lämplig, samt någon påminnelse i afseende derå, evad ifrågavarande förrättning, icke blifwid gjord. Alltså och med fastställande deraf, pröfvar jag skäligt att i öfwerensstämmelse med hwad synemännen föreslagit bestämma den del af detta land utgående ränta till 32 Rdl Specie, som från nästa års början erläggas skalles, åliggandes sökanden i öfrigt, att så widt ske kan, freda nästgränsande nybyggesängar från bete och trampning af dess renar.
Börandes detta utslag nästa uppbördsstämma i Lappmarken för kronofogden uppvisas
År och dag som ofvan. annot
A.F. Schmi...

Piga Gunnel Tomasdotter Westermark
Enkan Ella Svensdotter f 1730 (Arwels styvfarmor)
NÄSTANSJÖLANDET
Kunglig Majestäts Befallningshafvandes i Wästerbottens Höfdinga dömes utslag uppå lappsprintaren Arvid Erssons ansökning om införsel uti den del af Nästansjö Skattelappland som Nästansjö byamän i Wilhelmina församling till honom upplåtit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 8 december 1817
Alldenstund Anders Larsson, Fredric Andersson, Per Andersson, Anders Pålsson, Erik Pålsson och Per Persson i Nästansjö genom skriftlig och behörigen bewittnad afhandling under den 12 oktober 1814 till sökanden upplåtit någon del af deras innehafvande skattelappland Nästansjölandet kalladt;
Fördenskull pröfvar jag skäligt härmed lämna sökanden Införsel uti den del af nämnda skattelappland han sig sålunda förwärvat så länge han för renbete är i behof af detsamma, och skatten ordenteligen erlägger
År och dag som ofvan.
Likalydande utslag uppå densammes ansökning om Införsele uti den del af Malgomaj Skattelappland i Wilhelmina församling som Landslappen Erik Ersson till Sökanden upplåtit enligt lika lydande utslag uppå densammes ansökning om införsele uti den del af Woimsjö Skattelappland i Wilhelmina församling som landslappen Jon Ersson och dess hustru Maria Mikaelsdotter till sökanden upplåtit dito.

MALGOMAJLANDET
Kunglig Majestäts Befallningshafvandes i Wästerbottens Höfdinga dömes utslag uppå lappsprintaren Arvid Erssons ansökning om Införsel uti den del af Malgomaj Skattelappland i Wilhelmina församling som Landslappen Erik Ersson till Sökanden upplåtit. enligt lika lydande utslag uppå densammes ansökning om införsel uti den del af Woimsjö Skattelappland i Wilhelmina församling som landslappen Jon Ersson och dess hustru Maria Mikaelsdotter till sökanden upplåtit dito.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 8 december 1817
Fördenskull pröfvar jag skäligt härmed lämna sökanden Införsel uti den del af nämnda skattelappland han sig sålunda förwärvat så länge han för renbete är i behof af detsamma, och skatten ordenteligen erlägger


Gift med
Marget Tomasdotter, född 1777 i Ö Marsfjäll, Åsele, död 1826-05-17. Bosatt i Heligfjäll Nästansjölandet, Vilhelmina. död i convulsion. Död i convulsion.

Barn:
Erik Arvidsson, född 1801-03-09
Nils Arvidsson, född 1802-04-30, död 1874-06-24
Sigrid Arvidsdotter, född 1805-04-16, död 1853
Gunnil Arvidsdotter, född 1807-06-07, död 1894-08-04
Margreta Arvidsdotter, född 1809-10, död 1810-12-28
Maria Arvidsdotter, född 1813-03-27, död 1898-05-20
Tobias Arvidsson, född 1815-06-18, död 1880-02-02

Gift 1827-10-01 i Vilhelmina med
Ella Olofsdotter, född 1771 i Nuortfjäll, Åsele, död 1836-11-05 i Heligfjäll, Vilhelmina. Bosatt i Malgomajlandet Nästansjölandet, Vilhelmina. Död af Styng.


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01