Kristoffer Jonsson
född 1813-02-19, död 1861-11-25
Kristoffer Jonsson
f. 1813-02-19
Gran Iltjaur
Sorsele
d. 1861-11-25


Skattlapp
Iltjaur
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Jon
Enarsson

f. 1767-12-31
Gran Iltjaur, Lycksele
d. 1842-01-18

Skattlapp
Iltjaur Gran
Enar
Pålsson

f. 1728-01-20 Gran, Lycksele
d. 1792-07-09 Iltjaure Gran, Sorsele
Skattlapp
Pål Jonsson
f. 1693 Gran, Sorsele
Anna
f. 1687 Gran, Sorsele
Maria
Tobiasdotter

f. 1726 Vapsten, Lycksele
d. 1782 Gran, Sorsele

Tobias Gunnarsson
f. Vapsten, Lycksele
Ragnel Sjulsdotter
f. Vapsten, Lycksele
Kristina
Tomasdotter

f. 1789-02-24
Gran, Sorsele
d.


Iltjaur Gran
Tomas
Sjulsson

f. 1755 Gran, Sorsele
d. 1810-05-03 Gran, Lycksele
Skattlapp
Sjul Johansson
f. 1721 Gran, Lycksele
Märet Sjulsdotter
f. Ran, Sorsele
Maria
Jonsdotter

f. 1757-10-27 Gran, Sorsele
d. 1828-08-20 Gran, Sorsele

Jon Mikaelsson
f. 1721 Gran, Sorsele
Anna Andersdotter
f. 1718 Ran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Kristoffer Jonsson, född 1813-02-19 i Gran Iltjaur, Sorsele, död 1861-11-25. Skattlapp i Iltjaur, Sorsele. Dop Sorsele 1813-03-06.

No 400
Kungl Majt Befallningshafvandes i Wästerbottens Hövdingadöme utslag, i anledning af Christopher Jonssons ansökning om införsel uti Lappskattelandet Storfjell uti Wapstens by af Stensele Socken, besittningsrätten hvardte? han sig förvärfwat; Gifwet å Landskontoret i Umeå den 18de April 1845.
Ehuru af den uti LandsContorets protocoll för denna by intagne afhandling inhemtats, att sökanden förwärfvat besittningsrätten uti Lappskattelandet Storfjell uti Wapstens by af Stensele Socken; likwäl ock som säljaren Nils Ericsons åtkomst till landet icke blifwit styrkt samt af Jordeboken för Lycksele Lappmark ådagaläggs, att han för detsamma icke finnes inskrifven hwaremot Johan Nilsson och Anders Sjulsson äro såsom innehafvare deraf anmärkte; finner Kungl Majt Befallningshafvande icke skäl att sökandens ansökan för närwarande bifalla
År och dag som ofvan
Ant: G.Mz

1845 den 18 April
Protocoll hållet å Westerbottens Landscontor i Umeå den 18 April 1845.
SD. Jemte ansökning om Införsel uti Lappskattelandet Storfjell i Wapstens by af Stensele Socken, lät Christopher Jonsson hit ingifwa följande afhandling.
" Härigenom uplåter och afstår undertecknad mitt hittils innehafde Lappskatteland Storfjell i Wapstens by af Stensele Socken, till min måg Christopher Jonsson, emot förbehåll att jag och min hustru hädanefter som hittills får för wåra renar gagna bete och fiskerättighet af samma land; men mågen Christopher hwilken bör utbetala alla kronoutskylder och andra utgifter; som böra utjas? för låndt? äger rättighet att när som hällst hos Konungens Befallningshafvande söka sig Immission uti samma land. Lycksele den 27 Januari 1845.
Nils Ericsson i Storfjell, Stensele Socken, bomerke.
Wittna B.O.Holmström.
Jeterjum? Och besköta att denna Afhandling skulle intagas i Protocoll samt utdrag deraf Sökanden meddelas.
År och dag som ofvan
Infid protocoll


Gift 1838-01-14 i Sorsele med
Sigrid Nilsdotter, född 1811-10-06 i Gran, Sorsele, död 1846-10-16. Bosatt i Iltjaur, Sorsele. Dop i Sorsele 1811-10-09.

Barn:
Maria Stina Kristoffersdotter, född 1840-03-30
Anna Sara Kristoffersdotter, född 1842-08-24, död 1918-09-25
Magdalena Kristoffersdotter, född 1846-01-02, död 1932-03-01


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01