Per Sjulsson
född 1812-08-18, död 1874-11-23
Per Sjulsson
f. 1812-08-18
Umbyn
Sorsele
d. 1874-11-23
Fjellsjö Löbben
Stensele
Lappbonde Skattlapp
Fjellsjö Löbben
Stensele
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Andersson

f. 1775-05-23
Ran Norge, Lycksele
d. 1832-02-29
Umbyn, Stensele
Skattlapp
Umbyn Gaskeluogt
Anders
Enarsson

f. 1748-07-24 Ran, Lycksele
d. 1813-10-16 Umbyn, Lycksele
Skattlapp
Enar Larsson
f. 1718 Gran, Lycksele
Märet Andersdotter
f. 1711 Ran, Lycksele
Kristina
Nilsdotter

f. 1743 Umbyn, Lycksele
d.

Nils Anundsson
f. 1701 Umbyn, Lycksele
Anna Persdotter
f. 1708 Umbyn, Lycksele
Magdalena
Svensdotter

f. 1778-05-01
Gran, Sorsele
d. 1865-06-09
Umbyn, Tärna

Umbyn
Sven
Nilsson

f. 1740-09-17 Udjaur Rutsa, Arjeplog
d. 1810-03-09 Gran, Sorsele
Skattlapp
Nils Tomasson Katssa
f. 1713 Udjaur Rutsa, Arjeplog
Anna Svensdotter
f. 1711 Arjeplog, Arjeplog
Maria
Larsdotter

f. 1742 Gran, Sorsele
d. 1831-12-04 Gran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Per Sjulsson, född 1812-08-18 i Umbyn, Sorsele, död 1874-11-23 i Fjellsjö Löbben, Stensele. Lappbonde Skattlapp i Fjellsjö Löbben, Stensele. Dop Sorsele 1812-10-26 conf.. Begravd Stensele 64 år.

LUOBBEN (LÖBBEN)
Landshövdinge Embetet i Wästerbottens län utslag uppå lappmannen Per Sjulssons ansökning, om införsel uti Renbeteslandet Luobben beläget rätteligen i Umbyn och Stensele socken.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 25 februari 1848
Alldenstund lappmannen Anders Andersson, finnes hafva genom afandling af den 28 december 1846, hwilken är intagen uti Landskontorets protocoll för denna dag, upplåtit Sitt efter utslag af den 20 juni 1843 innehafda renbetesland Löbben eller Lobben i den rätteliga Umbyn uti Stensele socken, till sökanden och dess hustru Margareta Bengtsdotter;
Fördenskull pröfvar Landshövdinge Embetet skäligt att, under förbehåll af andras bättre rätt, som styrkas kan, bevilja sökanden införsel uti berörda Renbetesland, att för öfrigt gälla så länge sökanden för egandes renhjordar deraf är i behof, samt derpå belöpande onus och utskylder i behörig ordning erlägger.
Skolandes detta utslag, genom sökandens försorg vid nästa uppbördsstämma för kronofogden uppvisas.
År och dag som ofvan.
På Landshövdige Embetes vägnar
Protokollsutdrag efter mål hållet å Wästerbottens Landskontoret i Umeå den 25 februari 1848: Jemte ansökning om införsel uti renbeteslandet Luobben i Umbyn, hade lappmannen Per Sjulsson låtit hit ingifva en sålunda lydande afhandling:
€Till min måg Per Sjulsson i Umbyn och Stensele församling samt dess hustru Margareta Bengtsdotter, upplåter jag härmedelst min besittningsrätt till Lapplandet Luobben i förutnämnda lappby och socken, hwilket uti tillkallade wittnens närvaro skedde i Stensele den 28 december 1846.
Anders Andersson i Umbyn (bomärke)
Wittnen: Christoffer Jonsson; Nils Eriksson i Rahn (bomärke)
Med ofvanstående afhandling förklarar vi oss till alla delar nöjda Umeå den 25 februari 1848
Per Sjulsson, hustrun Margareta Bengtsdotter ifrån Umbyn (bomärken).
Bevittnas: J.O.Ruthberg
Wis beslutats, att denna afhandling skulle intagas i Protocollet, samt utdrag deraf sökanden meddelas
No 572: Kmt Bh Wb Hd utslag uppå åbon på krononybygget Fjellsjö i Stensele socken, Lycksele lappmark Per Sjulssons ansökning om tillökning af frihetstiden m.m.
Gifvet å landskontoret i Umeå den 4 september 1857.
Nybygget beviljat till anläggning den 8 maj 1837 med tjugo frihetsår m.m.
Skäligt att bevilja sökanden 15 års tillökning af frihetstiden etc.
Utdrag af syneprotokoll från den 8 juni 1856.
No 623: Kmt Bh Wb Hd utslag uppå åbon Per Sjulsson i Fjellsjö i Stensele socken, Lycksele lappmark ansökning om att få intaga åtskilliga odisponerade lägenheter etc.
Gifvet å landskontoret i Umeå den 2 oktober 1857.
7 december 1857:
Per Sjulsson insynar ett nybygge på norra sidan nedre Gerjessjön vid södra lutningen af Brånaberget. 1 mil väster om Fjellsjö 7/8 mil norr om Jerfsjön och 8 1/2 mil norr om Stensele kyrka.
Nybygget beviljades under namnet Gerjessjö.


Gift 1835-01-17 i Stensele med
Margreta Bengtsdotter, född 1815-05-28 i Umbyn, Lycksele, död 1900-06-16 i Fjellsjö, Stensele. Bosatt i Fjellsjö Löbben, Stensele. Dop Lycksele 1815-07-17. Begravd Tärna.

Barn:
Daniel Persson, född 1836-10-22, död 1837-06-03
Brita Maria Persdotter, född 1838-09-01
Anna Magdalena Persdotter, född 1841-12-16, död 1920-04-10
Dödfödd Flicka, född 1846-02-15, död 1846-02-15
Nils Persson Fjellström, född 1848-11-24
Mats Persson, född 1852-05-25
Per Persson, född 1854-06-04, död 1926
Johan Valfrid Fjellström, född 1856-10-11
Anders Florentin Persson, född 1859-06-20, död 1864-10-24


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-09-03