Nils Jonsson Rabna
född 1775-11-10, död 1832-05-04
Nils Jonsson Rabna
f. 1775-11-10
Gran
Sorsele
d. 1832-05-04
Gran
Norge
Tolfman Skattlapp
Gran Ammerfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Jon
Månsson Rabna

f. 1741-06-14
Gran, Sorsele
d. 1806-12-27
Gran, Sorsele
Skattlapp
Raufnaluokte
Måns
Sjulsson Rabma

f. 1709 Gran, Sorsele
d. 1778 Gran, Sorsele
Skattlapp
Sjul Olofsson
f. Gran, Sorsele
Gunnel
f. Gran, Sorsele
Anna
Jonsdotter

f. 1703 Gran, Sorsele
d. 1766 Gran, Sorsele

Jon
f. Gran, Sorsele
                
Kristina
Sjulsdotter

f. 1742
Ran, Lycksele
d. 1810-12-21
Gran, Sorsele

Raufnaluokte
Sjul
Andersson Tsuoik

f. 1697 Gran, Sorsele
d. 1747 Ran, Sorsele
Skattlapp
                
                
Botel
Månsdotter

f. 1699 Ran, Lycksele
d. 1763 Ran, Sorsele

Måns Bengtsson
f. Ran, Sorsele
Hustru
f. 1675 Gran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Jonsson Rabna, född 1775-11-10 i Gran, Sorsele, död 1832-05-04 i Gran, Norge. Tolfman Skattlapp i Gran Ammerfjäll, Sorsele. Dop i Sorsele 1775-12-02. Begravd Mo 1832-05-18.

Mo Begravde 1832: Niels Jonsen lap af Sverige 57 år, död 1832-05-04 og begravd 1832-05-18.
DOCKEBOLE OCH DOCKEVARE
Utslag uppå skattlapparna Nils Jonsson från Granbyn och Anders Klemetsson från Ran och Sorsele Församling Lycksele lappmark, anhållan att till vinnande af ömsesidig förmån samt afböjande af alla tvister i framtiden få erhålla stadfästelse uppå af dem i vittnens närvaro ingången frivillig förening så lydande;
Som å Lapplandet Dockebole och Dockevare befinnes trenne fisketräsk i första och andra Deukejauri samt Amorträsk benämde, och som desse fiske sjöar till sina lägen äro så belägne, att de kunna af oss båda begagnas till husbehofsfiske, så skola de nu och hädanefter af våra efterkommande som kommer att betala skatt och ränta för våra nu innehafvande Skatte-Land. gemensamt begagnas. Såväl, som ytterligare styrkes bygges vår rättighet, att begagna Renbetet å berörde Dockebole och Dockevare samt Rutesnjunan kallade, enligt bifogade och lagfarne öfverenskommelsen af den 21 februari 1814;
Och hafva vi nu förmera säkerhet utsatt att hvilken af oss eller våra efterträdare som hindrar den andre, eller bryter vår nu ingångna öfverenskommelse, blifver i förfallen (försaker?) till tjugo (20) Rdl. Banco vite.
Till yttermera Wisso hafva vi denna frivilliga öfverenskommelse med våra namn och bomärken i tillkallade wittnens närvaro bekräftat i Sorsele den 2ra december 1816.
Anders Klemetsson i Ran Nils Jonsson i Gran
Bomärke Bomärke
Wittna: Nils Westling Mårten Nilsson i Gargnäs
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 3 januari 1817
Alldenstund sökandena, som i flera år tvistat om nyttjanderätten till ofvannämde Lappskatteland och enligt med en i Lycksele Tingsrätts Domboksutdrag för den 18 januari 1815 €53 intagen förening visar båda är i verkligt behof af samma land, nu i vittnens närvaro frivilligt ingått ofvanstående förening;
Fördenskull pröfvar jag skäligt att sådan förening till sökandenas framtida säkerhet gilla och fastställa.

GAUTSTRÄSK
Kungl. Majt. Befallningshafvande i Wästerbottens Höfdingadöme Utslag uppå nämdemannen Nils Jonsson ifrån Granbyn och Sorsele församling af Lycksele lappmark, ansökning om delning af fiskevattnet uti Öfra Gautsträsket hvarest sökanden eger rätt till fiske.
I anledning häraf förrättades syn på stället den 13 september 1820 af kronolänsman Nils Westling, och mål i Lycksele häradsrätt hölls den 22 januari 1821 etc..
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 4 oktober 1821
Alldenstund vid syneförrättningen blifvit af sökanden samt Måns Sjulsson och Abraham Nilsson vilka äfven med sina skattland gränsar intill Öfra Gautsträsket bestämt att;
Sökanden får ensam begagna fisket från norra stranden från stråkets? början till Sandafwan belägen öster om Bissabäcken.
etc.
År och dag som ofvan.

UTDRAG UR RESOLUTIONSPROTOKOLL AMMERFJELL
År 1840-05-29, sid 474, nr 163, Plats Ammerfjell
Beskrivning
Utslag på Sjul Sjulsson Siverts ansökan om Införsel på sydöstra delen av Ammarfjells Lappskatteland Sorsele Socken, som honom i arv tillfallit efter dess svärfader afledne lappmannen Nils Jonsson; Givet å LK i Umeå 29 maj 1840.
Av ingivna handlingar framgår att Lapska nämnemannen Nils Jonsson i Gran till 1834 då han avlidit, varit innehavare av lappskattelandet Ammarfjell, samt att hans mågar, sökanden Sjul Sjulsson och Lars Sjulsson, ifrån och med år 1835 begagnat landet för vilket de även erlagt skatt. Fördenskull och då K.B utslag av den 29 juni 1839, sydöstra delen av landet vid skedd fördelning, tillfallit sökanden, prövar Landshövdingeembetet skäligt etc. bevilja Sjul Sjulsson Sivert Införsel på sydöstra delen av Ammerfjell. etc. År och dag som ovan. L.E..
1842-03-08 s 466 Nr 147 Ammerfjell


Gift 1800-04-14 i Lycksele med
Anna Gunnarsdotter, född 1781 i Ran, Lycksele, död 1832-07-08 i Ran, Sorsele. Bosatt i Gran Ammerfjäll, Sorsele.

Barn:
Gunnil Nilsdotter, född 1800-06-29, död 1891-02-25
Jonas Nilsson, född 1802-11-19, död 1803
Kristina Nilsdotter, född 1804-07-05, död 1848-02-11
Anders Nilsson, född 1807-12-03, död 1810-01-02
Anna Nilsdotter, född 1811-01-01, död 1872-07-21
Sjul Nilsson, född 1814-07-31, död 1816-08-08


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01