Erik Persson
född 1774, död 1830-05-01
Erik Persson
f. 1774
Gran
Sorsele
d. 1830-05-01
Granbyn
Sorsele
Bylänsman
Gertsjaur Gran
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Per
Persson

f. 1738
Granbyn, Sorsele
d.


Gran
Per
Andersson

f. 1705 Umbyn, Lycksele
d. 1758 Umbyn, Lycksele

Anders Nilsson
f. Umbyn, Lycksele
Sigrid
f. Umbyn, Lycksele
Cecilia
Andersdotter

f. 1684 Granbyn, Lycksele
d. 1764-05-04 Vännäs, Umeå lf

Anders Pålsson
f. uppsk. 1660 Granbyn, Sorsele
                
Cecilia
Eriksdotter

f. 1736
Gran, Sorsele
d.


Gran
Erik
Östensson

f. 1701 Gran, Sorsele
d. 1770 Sorsele
Skattlapp
Östen Månsson
f. Gran, Sorsele
Anna
f. 1671 Gran, Sorsele
Anna
Jonsdotter

f. 1699 Ran, Sorsele
d. 1753 Gran, Sorsele

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Erik Persson, född 1774 i Gran, Sorsele, död 1830-05-01 i Granbyn, Sorsele. Bylänsman i Gertsjaur Gran, Sorsele. "Sissel"/Sishlén. Död i tvinsot.

Gått i skola 1786 läser Swenska.
SUDDISJAUR GRAN SORSELE (Wouvesjaur)
Utslag i anledning af den Syn och undersökning som kronolänsman Nils Westling med biträde af nämndemännen König Johansson ifrån Öhrnäs och Pehr Mattson ifrån Hjukta, den 11 juli förlidet år verkställt i Lappskattelandet Suddisjaur i Lycksele Lappmark till bestämmande af gränserna emellan Pehr Anderssons och Erik Pehrssons renbetsland och Lars Klemetssons tillstötande skatteland.
Genom sedermera undersökning vid Lofl. Tingsrätten den 14 januari detta år förevarit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 2 juli 1818
Af förberörde undersökningsprotocoll, där rågångsbeskrifningen finnes till på sätt intagen, upplyses att tvisten om gränsen emellan sökandens och Lars Klemetssons rättighet till betesland å Suddisjaur, redan blifwit genom Konungens Befallningshafwandes utslag af den 15 oktober 1794, så afgjord, det sökandena skulle begagna landet på östra sidan och Lars Klemetsson samt hans meddelägare på den västra sidan om den linie som tages ifrån Wästra Gortajaure till Jeppnäsatjern i rätt sträckning, vidare till Wallträsket och Hjulträsket, derifrån till Renberget straxt norrom Rånoberget och så till Storvårahajunnidke, och att fisket uti Wåraojaur borde vara gemensamt.
Och hafwa synemännen uppå tillfrågan, inför tingsrätten upplyst, att den af dem uppgågne råsträckning vore den samma, som uti förbenemnde utslag bestämdes, hwarföre ock tingsrätten ej funnit skäl, att tillstyrka någon ändring uti hvad sålunda en gång faställt blifwit.
Jag har tagit detta mål i öferwägande; och som upplyst är, att den nu yppade tvisten redan blifwit genom Konungens Befallningshafvande utslag af den 15 oktober 1794 afgjord.
Fördenskull åligger sökandena och Lars Klemetsson samt hans meddelägare, att hålla sig samma utslag till behörig efterrättelse så framt de vite undgå vilja etc.


Gift 1798 i Lycksele med
Helena Johansdotter, född 1768-10-29 i Gran, Lycksele, död 1849-02-16 i Granbyn, Sorsele. Bosatt i Gertsjaur Gran, Sorsele. Dop i Sorsele 1768-11-25. Elin/Helena.

Barn:
Johan Eriksson, född 1798-07-08, död 1798
Per Eriksson, född 1799-08-02
Anna Magdalena Eriksdotter, född 1802-12-31, död 1875-10-24
Helena Kristina Eriksdotter, född 1805-08-25
Erik Eriksson, född 1808-12-07, död 1809-02-12
Johan Eriksson Långberg, född 1810-07-18


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01