Anders Clemetsson
född 1784-05-23, död 1847-05-16
Anders Clemetsson
f. 1784-05-23
Sliktfjell Gran
Sorsele
d. 1847-05-16
Granbyn Wuovosjaur
Sorsele
Skattlapp
Gran Aha Sliktfjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Clemet
Johansson

f. 1752-02-20
Gran, Lycksele
d. 1817-02-08
Gran, Sorsele
Skattlapp
Slätfjäld Sliktfjell Gran
Johan
Clemetsson

f. 1722 Gran, Sorsele
d. 1784 Gran, Lycksele
Skattlapp
Clemet Nilsson
f. Gran, Sorsele
Karin Johansdotter
f. 1693 Gran, Sorsele
Ingrid
Andersdotter

f. 1722 Gran, Sorsele
d. 1755 Gran, Sorsele

Anders Nilsson
f. Gran, Sorsele
                
Anna
Nilsdotter

f. 1748-11-08
Ran Laiva, Sorsele
d. 1832-03-06
Gran, Sorsele

Slätfjäld Gran
Nils
Andersson Laiva

f. 1710 Ran, Sorsele
d. 1787-08-17 Ran, Sorsele
Tolfman Skattlapp
Anders Clemetsson Laiva
f. Ran, Lycksele
Sigrid Mårtensdotter
f. Gran, Lycksele
Anna
Johansdotter

f. 1710 Gran, Lycksele
d. 1795-05-01 Ran, Sorsele

Johan Henriksson
f. 1687 Vapsten, Lycksele
Kerstin Nilsdotter
f. 1689 Gran, Lycksele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Anders Clemetsson, född 1784-05-23 i Sliktfjell Gran, Sorsele, död 1847-05-16 i Granbyn Wuovosjaur, Sorsele. Skattlapp i Gran Aha Sliktfjäll, Sorsele. Dop Sorsele 1784-07-18.

Vigd i Lycksele 1814-02-06 lyst 1:a gången 1814-01-16: fattig lappdräng Anders Clemetsson Gran och enkan Christina Gunnarsdotter i Gran.
SLIKTFJELL
Kungl. Majt. Befallningshafvande i Wästerbottens Höfdingadöme Utslag uppå lappmannen Anders Klemetsson ifrån Granbyn, ansökning om införsel uti Lappskattelandet Sliktfjell i Lycksele lappmark hvilket Jon Nilsson innehaft men genom skriftlig och behörigen bevittnad afhandling den 8de November nästlidet år, till sökanden upplåtit;
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 20 juni 1821
Alldenstund gamle skickaren Jon Nilsson, som enligt kronofogden Christoffer Lindahls bevis af den 25 sistliden Maj, varit i Jordeboken anskrifven för Lapplandet Sliktfjell, på ofvanstående sätt, upplåtit detsamma till sökanden Anders Klemetsson;
Fördenskull pröfvar jag skäligt härmed lämna den sistnämde Införsel uti berörde Lappskatteland så länge han deraf är i behof för egande Renhjord och han den årliga skatten i rätt tid betalar etc.
År och dag som ofvan.

Protokollsutdrag från den 14 december 1848 vid Landskontoret i Umeå: €Lät lappmannen Lars Larsson hit ingifva jämte ansökning om införsel uti lappskattelandet Sliktfjell etc. €
Contrakt: €Undertecknade upplåter friwilligen för sin höga ålder och bräcklig hälsoskäl, sitt innehafvande lappskatteland kallat Sliktfjell, till min måg Lars Larsson och dess hustru, Anna Brita, Anders Klemets dotter i Granbyn Sorsele socken, tillika äger min måg och dotter rättighet, att få njuta hälften uti de staburer, som befinnes på mitt land, äfven äger dem att få njuta hälften uti de tvenne stolpebodar som vi äger inom socknen och andra hälften få vi förbehålla oss så länge vi lefver, men efter bådas frånfälle så eger min måg och dotter full eganderätt till detsamma utan någons förfång; som skedde i tillkallade vittnens närvaro.
Sorsele den 6 januari 1846
Anders Klemetsson den äldre i Gran, Sorsele socken och hustrun Maria Larsdotter ibidem.
Wittna: Jon Brändström, Nils Mårtensson i Norrsele
Sorsele döde 1847-05-16 Anders Clemetsson den äldre Granbyn, 63 år gammal.


Gift 1814-02-06 i Lycksele med
Kristina Gunnarsdotter, född 1772-03-13 i Ran, Lycksele, död 1818-03-08 i Gran, Lycksele. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop Lycksele 1772-03-15. Begravd 1818-04-25.

Gift 1820-01-23 i Lycksele med
Maria Larsdotter, född 1781-01-21 i Ran, Sorsele, död 1853-08-02 i Gran, Sorsele. Bosatt i Gran Aha, Sorsele. Dop i Lycksele 1781.

Barn:
Anna Brita Andersdotter, född 1822-12-06, död 1858-05-06


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01