Nils Persson "Skola"
född 1743-02-08, död 1825
Nils Persson "Skola"
f. 1743-02-08
Skikkersjö
Åsele
d. 1825

Åsele
Kateket Sprintare
Klipfjäll
Åsele
Biografi ] [ Barn ]
Per
Persson

f. 1716
Telvattenlandet, Åsele
d. 1785

Skattlapp
Skikkersjö
Per
Göransson

f. enl. åu 1682 Gransjölandet, Åsele
d. 1742-03-06 Resele
Skattlapp
Göran Persson
f. Gransjölandet, Åsele
Cecilia Simonsdotter
f. Siksjölandet, Åsele
Cecilia
Larsdotter

f. 1700 Åsele
d.

                
                
Cecilia
Larsdotter

f.
Åsele
d. 1743
Tellvattenland, Åsele

Tellvattenland
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Nils Persson "Skola", född 1743-02-08 (döpt 1743-02-11) i Skikkersjö, Åsele, död 1825 i Åsele. Kateket Sprintare i Klipfjäll, Åsele. Dop Sidensjö 1744-02-11. Skikkenburg.

Åsele dop 1744: Lappen Per Perssons son Nils döpt af Pastor Johan Siden i Sidensjö 1744-02-11.
Nils Persson Schickenberg var inskriven i Åsele skola 1756-1758 och ansågs särdeles kvick, han erbjöds katekettjänst men förgäves. Efter 1774 fick han halv kateketlön vid flera tillfällen. Nykter alvarsam och respektingivande.
2 Oktober 1811: Utslag uppå lappen Nils Persson Skoles ifrån Åsele lappmark och Klippfjellet derutöfver förda klagan, att Sjul Thomasson och dess måg Thomas Kristoffersson ifrån Lycksele socken, utan att hörsamma och iakttaga den ordning Konungens Befallningshafvande medelst utslag af den 18 mars 1807 utstakat till ändrings vinnande, hafva desse vid ny syns anställande väckt nytt krångel utan att klaganden, som dervid ej varit tillstädes känner hvad då förelupit, likväl och då klagandens vederparter sökt åtkomma en del af landet, som han och hans företrädare innehaft, samt derjemte vid tingsrätten yrkat, att han skyldig kåmmas betala den upplupna synekostnaden med 25 Rd Banco, anhåller sökanden att icke allenast få behålla sitt land ostyckat - utan äfven att ifrån berörde synearfvodens ärläggande blifva befriad;
Hvarutöfver Sjul Thomasson och Thomas Christofferssons ifrån Wapsten och Lycksele lappmark hade uti afgifven förklaring andragit, att icke vidkännas sökandens tillmäle att hafva tillställt något krångel, men väl att de vid en i laga ordning befallen och klaganden kungjord syn, den han icke wärdat sig bevista, fått tillfälle utreda och bevisa dess osanna uppgifter, som klaganden med företedt? Af ågångne ??? lyckats att en lång tid begagna till kränkning af deras rättigheter, hvaraf äfven en sådan följd uppstått, att klaganden medelst utslag under den 7 december 1810 blifvit skild vid dess inkräktning samt att sökandena till sin rätt förhulpne, dervid de sig alltså tryggad och förmena i öfrigt att klaganden icke kan medgå etc. m.m.
Konungens Befallningshafvande befattar sig inte mera med detta utan sökanden får vända sig till domstol för att där få utslag att rätta sig efter !!!!!


Gift 1767 i Åsele med
Elsa Tursdotter, född 1747 (döpt 1747-02-15) i Norska Vapsten, Åsele, död 1827-10-25 (begravd 1827-11-25) i Klipfjell, Vilhelmina. Bosatt i Klipfjäll, Åsele. Dop i Åsele 1747-02-15. Död av ålderdom 80 år 14 d gammal (född 1747).

Barn:
Per Nilsson, född 1768
Daniel Nilsson, född 1770, död 1824-08-02
Elisabet Nilsdotter, född 1772, död 1846-12-23
Nils Nilsson Gröner, född 1773, död 1831-01-07
Susanna Nilsdotter, född enligt åldersuppgift 1777, död 1815-09-07
Lars Nilsson, född 1780
Cecilia Nilsdotter, född 1786, död 1859-07-14


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2023-02-01