Lars Larsson Sjagg
född 1819-05-16
Lars Larsson Sjagg
f. 1819-05-16
Gran Slikefjäll
Sorsele
d.


Skattlapp
Gran Sliktefjäll
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Lars
Clemetsson

f. 1767-03-03
Gran Gautsjaur, Sorsele
d. 1828-10-05
Bräskafors, Sorsele
Skattlapp
Gertsjaur
Clemet
Andersson Attek

f. 1744-08-20 Gran, Sorsele
d. 1801-08-25 Gran, Sorsele
Skikkare
Anders Andersson Attek
f. 1695 Gran, Lycksele
Cecilia Mikaelsdotter
f. 1715-11-26 Gran, Sorsele
Sigrid
Mårtensdotter

f. 1745-04 Gran, Sorsele
d. 1811-05-01 Gran, Sorsele

Mårten Andersson
f. 1669 Gran, Sorsele
Gunnil Sjulsdotter
f. 1714 Gran, Sorsele
Katarina
Larsdotter

f. 1788-02-05
Gran, Lycksele
d.


Gran
Lars
Pålsson

f. 1748-10-20 Laiva Gran, Sorsele
d.

Pål Larsson
f. 1691 Gran, Sorsele
Gunilla Nilsdotter
f. 1701 Gran, Sorsele
Gunnel
Eriksdotter

f. 1766-10-15 Ran, Sorsele
d.

Erik Enarsson
f. 1732-10-12 Ran, Sorsele
Sigrid Månsdotter Nimp
f. 1737 Gran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Larsson Sjagg, född 1819-05-16 i Gran Slikefjäll, Sorsele. Skattlapp i Gran Sliktefjäll, Sorsele. Dop Sorsele 1819-07-11 Conf.

SLIKTFJELL
Kungl. Maj:t. Befallningshavande i Wästerbottens län utslag uppå lappmannen Lars Larssons ansökning, om införsel uti Lappskattelandet Sliktfjell i Sorsele socken, som hans svärfader Anders Klemetsson till sökanden upplåtit
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 14 december 1848
Alldenstund Anders Klemetsson, som den 20 juni 1821 erhållit införsel uti Lappskattelandet Sliktfjell i Lycksele lappmark, finnes hafwa genom en afandling af den 6 januari 1846, hwilken är intagen uti Landskontorets protocoll för denna dag, upplåtit detsamma till sökanden, den styrkt si ega god fräjd;
Fördenskull pröfvar Kungl. Maj:t. Befallningshavande skäligt härmed bevilja sökanden införsel uti nuberörda lappskatteland, att gälla så länge sökanden för egandes renhjordar deraf är i behof och skatten ordenteligen erlägger.
Skolandes detta utslag vid nästa uppbördsstämma i Lycksele lappmark för kronofogden uppvisas.
År och dag som ofvan.
Protokollsutdrag från den 14 december 1848 vid Landskontoret i Umeå: €Lät lappmannen Lars Larsson hit ingifva jämte ansökning om införsel uti lappskattelandet Sliktfjell etc. €
Contrakt: €Undertecknade upplåter friwilligen för sin höga ålder och bräcklig hälsoskäl, sitt innehafvande lappskatteland kallat Sliktfjell, till min måg Lars Larsson och dess hustru, Anna Brita, Anders Klemets dotter i Granbyn Sorsele socken, tillika äger min måg och dotter rättighet, att få njuta hälften uti de staburer, som befinnes på mitt land, äfven äger dem att få njuta hälften uti de tvenne stolpebodar som vi äger inom socknen och andra hälften få vi förbehålla oss så länge vi lefver, men efter bådas frånfälle så eger min måg och dotter full eganderätt till detsamma utan någons förfång; som skedde i tillkallade vittnens närvaro.
Sorsele den 6 januari 1846
Anders Klemetsson den äldre i Gran, Sorsele socken och hustrun Maria Larsdotter ibidem.
Wittna: Jon Brändström, Nils Mårtensson i Norrsele


Gift 1843-12-03 i Sorsele med
Anna Brita Andersdotter, född 1822-12-06 i Gran Aha, Sorsele, död 1858-05-06. Bosatt i Gran, Sorsele. Dop Sorsele 1822-12-18 conf.

Barn:
Maja Cajsa Larsdotter, född 1845-01-16
Anna Kristina Larsdotter, född 1846-02-11, död 1847-05-17
Anders Larsson, född 1849-02-18
Johannes Larsson, född 1850-06-01, död 1853-04-30
Maria Brita Larsdotter, född 1853-06-08

Gift 1864-11-27 i Sorsele med
Brita Persdotter Dorra, född 1839-06-11 i Gran Tjulträsk, Sorsele, död 1890-03-01 i Sliktefjäll, Sorsele. Bosatt i Gran, Sorsele. Död i lunginfammation. Begravd i Åmsele.

Barn:
Jonas Larsson, född 1865-12-14, död 1931-02-26
Anders Larsson, född 1870-01-07, död 1870-01-18
Per Larsson, född 1872-03-14, död 1892-12-28
Johan Sigfrid Larsson, född 1875-02-14, död 1934-02-24
Anna Brita Larsdotter, född 1877-12-14
Lars Anton Larsson, född 1882-10-05, död 1894-04-30


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26