Lars Sjulsson
född 1799, död 1878-06-23
Lars Sjulsson
f. 1799
V Fjällfjäll
Åsele
d. 1878-06-23


Skattlapp
Satsfjäll+Gitsfjäll
Vilhelmina
Biografi ] [ Barn ]
Sjul
Elonsson

f. 1769
V Fjällfjäll, Åsele
d. 1815-07-28
Fjällfjäll, Vilhelmina

Fjällfjäll
Elon
Jonsson

f. 1743 Fjällfjäll, Norge?
d.
Lappman
Jon Clemetsson
f. Lycksele
Margreta Mattsdotter
f. Åsele
Marget
Tomasdotter

f. 1730 Åsele
d. 1793 Fjällfjäll, Åsele

                
                
Kerstin
Nilsdotter

f. ca 1773
Åsele
d. 1847-06-10


Fjällfjäll
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Lars Sjulsson, född 1799 i V Fjällfjäll, Åsele, död 1878-06-23. Skattlapp i Satsfjäll+Gitsfjäll, Vilhelmina. Tvilling.

Delar Skattlandet Satsfjäll med Ture Mikaelsson.
VBTN LKONTOR RESOLUTIONSKONCEPT AIIa:46 1843 Nr 43: Kungl. Maj:t Befallningshafvandes i Wästerbottens hövdigadöme utslag, uppå lappmännen Lars Sjulssons och Ture Mikaelssons i Sattsfjell Wilhelmina socken och Åsele Lappmark, hvar för sig gjorda ansökning om syn och stadfästelse å gränspunkterna för det af dem innehafvande Lappskattelandet Sattsfjell;
Givet å landskontoret i Umeå den 1 februari 1843
Vid i anledning häraf uti resolution den 12 augusti och 20 november 1841 förordnad och den 4 juli sistlidet år, förrättad syn och undersökning, är en ord ifrån ord så lydande beskrifning författad;
År 1842 den 4 juli etc. etc.
Hvad sålunda vid den hållna besiktningen blifvit befunnet, har Kungl. Maj:t Befallningshafvande uti öfvervägande tagit, och pröfvar skäligt gilla samt fastställa den såsom lämplig ansedda och af ingen bestridda råsträckningen så vidt andras nu okända bättre rätt till Sattsfjells eller nästgränsande Lappskatteland derigenom icke förnärmas;
Men som tvist uppstått emellan sökandena och lappmannen Tomas Olofsson (anm. Tomas Andersson), om råets sträckning från Genig-Njatse till antingen Jametjålt eller Rekkesardo, utan att parterna å någondera sidan gittat att ådagalägga hvilkendera sträckningen, såsom den rätta antagen här;
Alltså och då förrättningsmännens utlåtande om lämpligheten af råsträckningen emellan Genig-Njetse och Jametjålt icke finnes vara grundat på någon förutgången undersökning anser Kungl. Maj:t Befallningshafvande sig icke kunna något utlåtande om råsträckningen emellan berörda tvistepunkter för närvarande meddela, utan äga vederbörande, derest vänlig förening icke träffas kan, att derom i behörig ordning särskilt utföra.
År och dag som ofvan. anvisning. annot.
SYNEPROTOKOLL
År 1842 den 4 juli företog sig undertecknad Länsman att till följe af förordnande under den 12 augusti och 20 november nästlidet år, efter lappmännen Lars Sjulssons och Thure Michaelssons i Sattsfjäll hvar för sig gjorda ansökning, förrätta syn å rågränspunkterna för berörde Satsfjälls lappskatteland i Wilhelmina socken; hvartill, efter förut kungjord termin, bemälte landsinnehafvare, samt dessutom, såsom angränsande, Thomas Andersson från Östra Kultsjölandet sig inställde då föjande beskrifning blef upprättad.
Gränserna för ifrågavarande Satsfjälls lappskatteland syntes nu böra sträcka sig i rät linie emellan följande punkter sålunda nämligen;
1 Ifrån västra ändan af Gåbdes-sålo eller Spåtrumholmen på Kultsjön efter sjön till..
2 Are-lupp eller Hofvertjern, belägen cirka ¼ mil från norra sidan af Bielitesjön, derifrån till..
3 Blaso-sålo eller Stenholmen, som ligger i ielitesjön nära norra stranden, derifrån till...
4 Stakke-bleve (Stakamyra), som är östra Stormyra på västra ändan af Gitsfjället, hvarest vid södra sidan af myran är lagd en stenrösa, derifrån i sydväst till..
5 Gillitjen-såke-ase eller västra ändan af en Björkskogsås på Slatfjället, derifrån till..
6 Tjuskusen-ase eller en rygg, hvarifrån vattnet på båda sidor nedlöper, belägen på södra sidan invid flyttningsvägen och på hvilket ställe finnes en jordfast stenhälla, som utmärker sjelva gränspunkten, derifrån till...
7 Loule-baune eller östra ändan af Slatland derifrån invid en liten tjern till..
8 Gillitje-baune eller västra ändan af Slattland, derifrån till.
9 Bojmotjen-Rame eller Hökhällklippan, som är ett emot öster och norr mycket tvärbrant hällberg hvarest trenne landsrå sammanstöter å höjden med sin lutning åt båda sidor liknar ett hustak, derifrån till...
10 Geniz-njetse (Is-hake) eller högsta spetsen af ett stort snöfjäll å östra ändan af högsta Byrgenfjäll, derifrån till...
11 Jame-tjålt eller Dö-kullen, derifrån öfver västra ändan af Genitz-njetse till...
12 Nedre Fiskonjaur eller nedre Fiskonsjön vid hvars östra ända är en tjern kallad Fiskon-lupp, och så derifrån efter Fiskon-baune i rät sträcka till förstnämnda punkt eller västra ändan af Gåbdessålo (Spåtrumholmen).
Denna råsträckning so synemännen ansåg vara lämplig föregåfvo Lars Sjulsson och Thure Michaelsson vara den rätta; men Thomas Andersson, som besitter Östra Kultsjölandet påstod det rået ifrån Geniz-njetse rätteligen skulle gå åt Rekkes-vardo (Bönberget) och så efter Fiskon-jokk eller Fisksjöbäcken till östra och ej västra ändan af Gåbde-sålo, hvilket förhållande Thomas Andersson nu icke kunde bestyrka.
Fattmomakke 9 juli 1842
Eleazar Rhen
Per Jakobsson i Skansholm
Johan Johansson i Laxbäcken


Relation 1827-10-21(-cirka 1828) i Lysning 1827 upplöst med skiljebrev. med
Sigrid Nilsdotter, född 1802-10-12 i Orrnäsfjäll, Frostviken, död 1888-06-22 (begravd 1888-06-24) i Orrnäsfjäll, Frostviken (av Ålderdom). Bosatt i Mellanskogsfjäll, Frostviken. Dop Föllinge 1802. Död 86 år 2 mån 20 dagar.

Gift 1831-09-11 i Föllinge lappförs med
Kristina Nilsdotter, född 1803-02-04 i Strömsfjäll Frostviken, Föllinge, död 1842-02-15 (begravd 1842-02-27) i Fjällfjäll, Åsele (av Lungsot). Bosatt i V Fjällfjäll, Vilhelmina. Dop Föllinge. Till Åsele.

Barn:
Johan Anton Fjällström, född 1826, död 1868-12-09
Torkel Larsson, född 1827
Margareta Larsdotter, född 1828, död 1872-04-29
Anton Larsson, född 1829, död 1831-06-07
Lars Larsson, född 1831-09-03, död 1840-03-21
Sjul Larsson, född 1833-11-22, död 1850-05-24
Sara Maria Larsdotter, född 1835
Nils Johan Larsson, född 1836-10-28, död 1854-09-18
Kristina Larsdotter, född 1841-03-06, död 1841-12-10

Gift 1843-07-09 i Vilhelmina med
Marget Tursdotter, född 1803 i Gitsfjäll, Vilhelmina, död 1888-10-30 i Åsele. Bosatt i Gitsfjäll, Vilhelmina.

Barn:
Anna Kristina Larsdotter, född 1844-04-03, död 1865-09-11


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-05-20