Per Nilsson
född 1796-03-28, död 1874-11-05
Per Nilsson
f. 1796-03-28
Gran
Sorsele
d. 1874-11-05
Storsjö
Sorsele
Nybyggar lapp
Hällnäs Storsjö
Sorsele
Biografi ] [ Barn ]
Nils
Larsson

f. 1772-02-12
Överuman Ran, Lycksele
d. 1820-12-02
Gran, Sorsele
Skattlapp
Gran Skeble Hällnäs
Lars
Johansson

f. 1725 Ran, Lycksele
d. 1795 Låisetwuome, Lycksele

Johan Nilsson
f. 1678 Ran, Lycksele
Ingrid
f. 1671 Gran, Lycksele
Anna
Tomasdotter

f. 1751 Ran, Lycksele
d. 1833-08-08 Grannäs, Sorsele

Tomas Persson
f. 1708 Gran Kåptjowueme, Sorsele
Maria Eriksdotter
f. 1715 Ran, Sorsele
Anna
Andersdotter

f. 1753-11-03
Gran, Lycksele
d. 1833-03-05
Hällnäs, Sorsele

Gran Ö Gautsträsk
Anders
Andersson Lång

f. 1720 Gran, Lycksele
d. 1761 Gran, Sorsele
Skattlapp
Anders Sjulsson Nomp
f. Gran, Sorsele
Märet
f. Gran, Sorsele
Kerstin
Persdotter

f. 1730 Gran, Sorsele
d. 1802-02-28 Gran, Sorsele

Per Månsson
f. 1706 Gran, Sorsele
Märet Sjulsdotter
f. 1706 Gran, Sorsele
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]

Per Nilsson, född 1796-03-28 i Gran, Sorsele, död 1874-11-05 i Storsjö, Sorsele. Nybyggar lapp i Hällnäs Storsjö, Sorsele. Dop Sorsele 1796-03-29.

Hade inhyses sin moder Anna 1757-1833.
Hade inhyses sin farmor, änkan Anna Tomasdotter f 1751 död 1833 som bodde i Hällnäs 1830-1833, hon var sagesman till Kh Nentsen och svarar för en stor del av innehållet i Drakes avhandling om Västerbottenslapparna. 24 VBTN LKONTOR Resolutionskoncept AIIa:14 1821 Kort S06859 9/15
Sid 465-466 den 1 augusti 1821
Utdrag gjort 2001-01-02 Kjell-Åke
Utslag uppå lappdrängen Pehr Nilsson ifrån Granbyn och Lycksele Lappmark samt Sorsele Capellförsamling derom gjorda ansökning, att som hans moder, sedan hennes man och sökandens fader Nils Larsson blifvit för stöld bortförd till Landskrona fästning, har hon ostridig rätt till Lappskattelandet Ammarfjellet i berörde Lappmark och dertill hörande fisket uti Gautsträsket, hwilken rättighet hon på sökanden såsom enda sonen upplåtit, så anhåller han, att till sin egen och moderns utkomst, få begagna landet tillika med fisket emot derföre stadgad ränta; gifvet å Landskontoret i Umeå den 1 Augusti 1821.
Uti häröfver medelst Resolution under de 18 de September 1818, har jag remitterat handlingarna till kronofogden i Lappmarken Wälbetrodde Christopher Lindahl, att härom låta vid Tingsrätten undersöka, hwilket först den 24 januari detta år till weskställighet kommit; Och befinnes att Tingsrättens nu företedde Undersöknings Protocoll af berörde dag, att Kronofogden öfver ansökningen meddelt ett sådant utlåtande, att sökanden worw en lös dräng, som flera de nästföljande åren å nedre Landsbygden varit wallhjon och endast hade några få Ren-kreatur i skötning hos andre, samt hwarken behöfde landet eller mägtade derföre skatta; hvadan nämdemannen Nils Jonsson ifrån Granbyn såsom ägande mycken Renboskap närmare 20 år tillbaka, då sökandens fader Nils Larsson ej mägtade betala skatten, blifvit emot sama åtaganden i den, först 3 ne år sedan för itererad (upprepad) stöld till fästning afförde Nils Larssons ställe anskrifwen, samt sedermera årligen erlagt skatten;
Hvarefter Häradsrätten och sedan sökanden erkänt Kronofogdes uppgift, samt på tillfrågan uppgifwit att han wore vid 25 års ålder, och att hans gamla moder Anna Stina Andersdotter, efter Nils Jonssons tillträde af Lapplandet, vistas på nedre Landsbygden vallat boskap och i senare sex åren med ettlande sig uppehållit i Degerfors socken, förklarat, att då ingen anledning woro det sökanden lappdrängen Pehr Nilsson, som intill det han enligt egen uppgift nu är 25 år, ej företagit sig annat yrke än att såsom wallhjon sommartiden med Boskap kringdrifva, skall genom en arbetssammare näringsfångst, att fiska med nät- och notdrägt, att han derigenom skulle kunna omsörja sig och sin gamla moder, som ej mägtar honom häruti biträda, hwartill likväl fordras 2ne personer;
Ty och enär det vore obilligt att nuvarande inehafvaren af landet Nils Jonsson hwilken ansats skattens betalande, sedan sökandens fader långt förr än han blef lagbunden tjuf, mest i tjugo år innehaft landet och förvärfvat sig all de rätt, som Nils Larsson och hans företrädare kunnat till detta land i egenskap af Kronojord sig tillägna, har tingsrätten afstyrkt sökandens anhållan.
Och som upplyst är, att sökandens fader redan för nära tjugo år sedan afstått Ammortsfjell Lappland till Nils Jonsson, derföre den sistnämnde betalt wanlig skatt, att sökande icke har behof af landet för egande Renhjordar - men att Nils Jonsson deremot, såsom ägande mycken Renboskap dertill är verkligt behöfvande;
Fördenskull och med afseende på de hushållning, som i Lappmarken råder wid utdelningen af Renbeteslanden, att den, som kan betala och har största antalet Renar måste dermed förses, finner jag ej skäl nu för handen wara, att skilja Nils Jonsson ifrån Ammortsfjell Lappskatteland, så länge han deraf är i behof för egande Renhjord och han den årliga skatten i Rätter tid betala. (anvisning. annot)
År och dag som ofvan
GS: WM


Gift 1822-03-03 i Lycksele med
Anna Helena Andersdotter Skirk, född 1792-12-21 i Gran, Sorsele, död 1874-11-05 i Storsjö, Sorsele. Bosatt i Hällnäs Storsjö, Sorsele. Dop Sorsele 1792-12-25.

Barn:
Anders Persson, född 1822-10-22, död 1822-10-25
Kristina Persdotter, född 1822-10-22, död 1822-10-25
Döfödd Pojke, född 1823-11-01, död 1823-11-01
Döfödd Flicka, född 1823-11-01, död 1823-11-01
Anna Stina Persdotter, född 1824-10-16
Helena Margreta Persdotter, född 1826-07-01, död 1906-12-18
Nils Persson, född 1829-02-06, död 1830
Anders Persson, född 1830-09-02, död 1892-07-28
Maria Kristina Persdotter, född 1833-04-23
Nils Persson, född 1836-01-26, död 1863-08-19
Sara Persdotter, född 1837-10-31


Forskare:
© Kjell-Åke Lundström. Adress: Ängsgatan 14, 92341 Stensele, Sverige. Telefon: 073-8187891
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2022-11-26