Archive | learoevierhtieh

RSS feed for this section

Gurredh

Manne leam gurrieminie. Manne leam guapam gurrieminie. Manne veelkes guapam gurnemi~ Mov lea nårroe. Mov lea stoerre nårroe. Mov lea stoerre veelkes nårroe. Gøøkte veelkes guapah. Maam leab datne gurrieminie? Manne leam vaanhtsem gurrieminie. Manne tjeehpes vaanhtsem gurrieminie. Manne tjaebpies tjeehpes vaanhtsem gurrieminie. Mov lea nårrotje. Mov lea onne nårrotje. Mov lea onne tjeehpes nårrotje. […]

Guessie båata

Buerie biejjie! Buerie buerie! Buerie biejjie! (guessie gietem geelkie) Buaregh! – Mov nomme Noerhtevaerien Næjla. Buaregh buaregh! Manne jis Åarjelhloekten Piere. Guessie: Daesnie bist Laaranelkien Jåvva gonnoeh Læjsah årroeminie? Piere: Javvoe. Dah mov aehtjie gon tjidtjieh. Næjla: Dellie leam manne dov jyøne. Piere: (gietem viht geelkie) Buaregh jyøne, jih bøørest! Næjla: Gæjhtoe neapede! Piere: Båeth […]

Gierestalledh

Mubpien aereden Åvla varki fahkoe, tjuedtjele gåårvede jih våålese tjøøkese roehteste. Tjidtebe lea joe beapmoeh buartan biejeme. Aehtjie lea joe byøpmedamme jih barkose vualkeme. Onneåabpa lea annje åerieminie. – Magkeres lidtjie daelhkie? — Åvla onterde. – Daan jijjen lea tjuetsiestamme, mohte dov laatege gujht annje vååjnoe — tjidtjebe jeahta — daan biejjien gujht joekoen tjaebpies […]

Gaavalohke

Båetieh mov gaavalohke daagkoe lea vaalje vuelelen njååjte lea åvtelisnie stoerrevaegkie Skodth mov gaavalohke såevmie lea daajroes gåatome jaksoes lea jijnjevaerie åvtelisnie Båetieh mov jovjeråtnoe båetieh mov aaltoe, miesie, sarva båetieh mov gaavelhgrievvie Skodth mov gaavalohke eajhtode vualka gajvelidie gaejvide skodth mov gaavalohke Gaebpien Gåsta

Dihte eejles jijje

Ikth såemies jijjen sjuevnjeden akte alma vaadtsije dållem løønedh. Gåeteste gåatan vaadtsa, oksese beenghkie jih jeahta: – Viehkiehtidie mannem. Mov gåmma lea maanam reakadahteme, manne tjoeverem dållem biejedh guktie eagan gåalolh. Mohte jijjegåårtese lij, jih gaajhkesh lin åerieminie. Idtji gie altemse vaestedh. Dihte alma vaadtsa jih vaadtsa. Minngemes dle vuajna juavsa guhkene dubpene. Dan mietie […]

Båeries Garme

Goh onne-åabpa fahkoe, dle båeries Garme aaj tjuedtjele. Garme onneåabpan seankoebealesne jijjen guarjesje. Nimhtie eelki gob onneåabpa lij uvre onne. Utniej sån, dihte dan joekoen onne jih lustes, satne dam tjuara joekoen laakan geehtedh. Onneåabpa lea jællan vijhte jaepieh illeme, Garme jis joe lea båeries bienje goh jeatjh aajja. Garme gaaveste jih onneåabpese vuartesje, jih […]

Daelie

Daate laavvadahke. Jååktan lij bearjadahke. Jirreden jis aejlege. Daen biejjien mullie. Jååktan tjuetsiej. Daelie daelvie, medtie garre-tsïengelen gaskoeh. Daelvege lopme. Dan tjaebpies gosse biejjie guaka jih gosse moerh lopmine jih plaave elmien vøøste åådtje vuejnedh. Jåvli åvtelen, goh dihte gaajh baajkoe, dellie moerh lin jyjseme. Dihte aaj tjaebpies, jis almetje heelie ålkine vaadtsehtjidh, vuartasjidh. Daelvege […]

Båavjoeminie

Aah dellie dle tjaktje lea båetieminie, aahka jeahta. Guktie dam daajrah? Søøfe gihtjie. Vuajnam kraesieh leah dle båavjoeminie, aahka jeahta. Ij leah amma annje gaajhkh kraesieh bååvjeme, Søøfe jeahta. Vuartesjh, daagkoe jijnjh kruana kraesieh! Jih ij hov annje boelteste vååjnh tjaktje, lasth annje kruana. Nov sån lea jienehke laste kruana, mohte gelliem lehkiem hov Iea […]

Bovresne minnedh

Daen biejjien edtjijibie bovresne minnedh, tjidtjie jeahta goh leah byøpmedamme. Aehtjie joe gåårvedamme. Maanah aaj varki gåårvedieh, jih gaajhkesh bijlese tjaengieh jih bovrese vuajajieh. Bovresne stoerre kåarjem vaeltieh, disse edtjieh dah vaaroeh biejedh. Voestegh mielhkiem, tjidtjie jeahta. Jih dellie voejem, onne-vielle jis. Maam bist vielie? Kaaffh, aehtjie jeahta, jih vualka edtja ohtsedidh. Laara båata gøøkte […]

Bienje jih gaahtoe

Bienje seangkoen nuelesne guarjan, gaahtoe jis buertien nille goetseme. Bienje seangkoen nueleste båata, vuajna gaahtoe buertien nelnie. Soejmi buertien gåajkoe njaaka, buertien lihke båata dle aalka snirredh. Gaahtoe dam govlije, dallah buertien nelhtie njulhtjie, vualka vuebnien nualan tjaangele, debpede dle bienjese snærra jih baenieh vuesehte. Bienje jis håhta. Tjidtjie fehkehte gob gåvla bienje håhta. Govloe […]

Aeredsbeapmoeh

Tjøøvkesne stoerre buertie. Desnie joe aeredsbeapmoeh. Desnie gaahkoe, voeje, vuasta, munnieh jib mielhkie. Jienebe lea aaj. Desnie bearkoe, sælta jih muetjieb. Maam vielie daarpesje gosse edtja byøpmedidh? Jijnjem hov daarpesje gosse byøpmedidh. Vuajnah hov, daesnie nejpie, tjåagka, buste jih daesnie jis teellerhke, kåahpe jih feete. Mij dennie feetesne? Bustetje. Dejnie sjåavoehtidh. Mesnie mielhkiem jovkedh? Klaasesne. […]

Aellieh maaneme

Aellieh maaneme man guhkiem gaatoeh Dov bovtsh gaarvanetieh. Gie vuajna mejtie dov aaltoe guadteme? Ih vielie mijjen mievhkes gielem soptsesth. Mijjen vuekieh dutujien ammes sjidtieh. Mohte annje lea dålle gåetien aernesne buelieminie. Annje gujht bovtse jaevriebealan geadtan tjåanghkene. Annje gujht maaneme baalkam gavnh. Jååman Maartha

Aavletjen bienje

Åvletje akten biejjien vaadtsa edtja sirregh tjøønghkedh. Joe lij dellie naa jijnjh muerjieh gaavneme, dellie gåvla mij dihte svæhtja dan sov duekesne. Gob jårra, dellie vuajna, magkeres dihte stoerre bienje. Dihte jis vuartesje Åvlese jih altese muerjie-naahpan. «Sijhth maejstedh mov muerjijste?» Åvla gihtjie, vaadtsa lihkebe jih geelkie dam naehpiem. Ojhte bårra dejstie muerjijste jih Åvla […]

Aahkan tjelmieh

Aahka!! Dov tjelmieh vååjnoeh gikngieldieh. Mestie, aahka? Mejnie tjearoeminie leah? Jiehth aahka! Mij dov lea faatoes? Jiehtieh mij, mij dan geerve lea. Manne gujht minngelen aaj båatab. Men aahka govlh! Aellieh tjearoeh goh! Munnjan dobtoe dan geerve, gosse aahka tjearoeminie lea. Aahka!! Gosse viht manne båatab dellie mealtan åtnab njaelkies maalestahkh. Voejelaejpieh, vuastah, munnieh jih […]