Dihte eejles jijje

Ikth såemies jijjen sjuevnjeden akte alma vaadtsije dållem løønedh. Gåeteste gåatan vaadtsa, oksese beenghkie jih jeahta:

– Viehkiehtidie mannem. Mov gåmma lea maanam reakadahteme, manne tjoeverem dållem biejedh guktie eagan gåalolh.

Mohte jijjegåårtese lij, jih gaajhkesh lin åerieminie. Idtji gie altemse vaestedh.
Dihte alma vaadtsa jih vaadtsa.
Minngemes dle vuajna juavsa guhkene dubpene. Dan mietie vaadtsa, jih mej varki dellie dan dållen gåajkoe båata mestie joevsi. Veelkes sirvijste dåehkie lovvesjeminie dan dållen bijre jih båeries ryøjnesjæjja tjahkan geehteminie.

Goh dihte alma dej sirvi gåajkoe båata, dellie vuajna golme stoerre bienjh guarjan dan ryøjnesjæjjan juelkiebealesne. Dah golme bienjh fehkiehtieh goh dihte alma båata. Vååjnoeh sijhtieh håhtajidh, mohte ij mij govlh. Dihte alma vuajna guktie dej bienji goelkh rudtji mietie tsøøgkegieh, baenieh vååjnoeh njeetsieh jih dellie båetieh njøørken. Dabta guktie akte altese njietsegasse haavreste, mubpie altese gietese jih gåalmede jis tjeapoehkasse haavreste. Mohte dej bienji baenieb goh edtjin enne dååjrh gænnah jih dihte alma idtji guktie gannh arhkenh.

Dellie dihte alma sæjhta vaedtsedh dan dållen gåajkoe, viedtjedh maam galki. Dah sirvh jis dan tjåenghkesne lovvesjeminie guktie ij enne baahtsh vaedtsedh. Die amma dalteste akten sirven rudtjen nille jih nimhtie daltehte dej sirvi rudtji mietie dan dållen gåajkoe, idtji enne akte gænnah dejstie sirvijste fahkah jallh svihtjesth.

Dihte reajnoemaennie dellie bæjjese vijlele. Dihte lij krænkoeh båeries alma gie gaajhkesidie lij måeresne. Jih goh dam ammes almam vuajnije, dellie bæksa dam jijtse guhkies saejtieklaahkam jih sleevhkie altese vøøste. Dihte klaahka dan alman vøøste vualka, mohte dasth goh edtja dievviedidh dle svitnjeste jih baalte vualka. Gåhkese don deavese haajpeni.

Dellie dihte alma dan reajnoemaennien gåajkoe vaadtsa.
– Viehkehth amma mannem. Løønesth amma munnjien ohtje dålletjem, mov gåmma lea maanam reakadahteme jih manne tjoeverem dållem biejedh guktie tjædtjetje-guaktah eagan gåalolh.

Ryøjnesjæjja lij maaje sijhteminie nyøjhkedh. Mohte goh mojhtele guktie altese klaahka idtji sijhth dievviedidh, dellie amma alvehgådti jih idtji doesth nyøjhkedh.

– Vaeltieh an-m-ia dan jijnjem maam daarpesjh, – jeahta.

Dålle jis lij joe dan mearan jamhkeme, ij lin vielie naan moeren jallh åeksien nuvhlieh aajmene, jællan sjijle-håevkie. Jih dan ammes alman ij lih mij mesnie meehti sjijlh guedtedh.

Goh ryøjnesjæjja dam vøøjni, dellie ikth vielie jeahta:

– Vaeltieh dan jijnjem maam daarpesjh.

Jih feejjen lij, juhkoe dan alman ij lih mij mesnie dållem guedtedh.

Dihte alma jis krøøvvedi, gietigujmie sjijlh govni sistie tjøønghki, – jijtse skopmehken sijse bertiej. Idtjin dah sjijlh altese gieth jih idtjin altese skopmehkem snjierpedh, jih dihte alma vøølki guedtien dejtie gob godterh jallh gierkieh.

Die amma dihte reajnoemaennie eelki rontestalledh:

– Magkeres jijje lidtjie daate, juktie bienjh eah gaetskieh, sirvh eah billh, saejtie ij buvvieh jih sjijlh eah snjierpedh?

Dam ammes almam tjøørvi bååstede jih gihtji:

– Mij amma jijjede lea daate? Mestie dam gaajhke dutnjien aarmohkevoetem vuesehte?
Alma jis vaestede:

– Im manne maehtieh jiehtedh, jis ih jijtje vuejnieh. Jih dle vaarreste, gåmmabasse jih maanese dållem biejedh.

Mohte reajnoemaennie sijhti daejredh mestie dam gaajhke nimhtie. Tjuedtjeli jih minngesne veedtsi goskh bøøti dahkoe gusnie dihte alma årroeminie.

Dellie vuajna dan alman ij enne gåetie gænnah, jællan staellie. Reajnoemaennie ussjede dihte vellien maana sån amma gåalole. Jih dihte, gie maaje dan krænkoeh jih måarehke lij, dihte faahketji dabta satne jis sæjhta dam maanetjem viehkiehtidh. Veelkes møøvhkes sirven-dualjetjem voesseste sigkie. Dam geelkie dan almese jih jeahta edtja maanam dan nille biejedh, gosse edtja åeredh. Jih dallah goh lij vuesiehtamme satne aaj maahta aarmohks årrodh, dellie altese tjelmieh rihpesovvin. Dellie vuajna maam ij leah aerebi maahteme vuejnedh, jih gåvla maam ij leah aerebi maahteme govledh. Vuajna sov bijre leah eengkelh silpe-såajoej gujmie gievlien tjåadtj oeminie. Fiereguhte dejstie strientje-tjoej ehtahkine gietesne jih gaajhkesh leah laavloeminie:

– Daan jijjen lea Lutnjiestæjja reakasovveme – gie almetjidie edtja sådtojste lutnjiestidh.

Dellie guerkehte – gaajhke lea daan jijjen dan aavosne, guktie ij guhte sijhth giejnie nåake årrodh. Jih ij lin gujht barre ryøjnesjæjjan bijre dam eengkelh. Gaajhkene lehkesne eengkelh vuajna. Staellien sisnie leah tjahkan, ålkoelisnie, baektiebaahkoeh leah tjahkan jih abpe elmie lea dieves.

Geajnoeraejkieh, baalkaraejkieh båetieh vaalmerden, jih gosse dan staellien baaktoe båetieh dellie tjøødtjehtieh, jih gaajhkene lehkesne govloe laavloeminie jih skovhtjeminie.

Gaajhkem dam dihte båeries ryøjnesjæjja dan sjuevnjedes jijjen vuajna, gusnie ij aerebi maam gænnah vuajneme. Dan geerj ene sjædta, juhkoe altese tjelmieh leah rihpesovveme, guktie boelvhjøølki slienhkehte jih Jupmelem gæjhta.

Jih dam maam dihte ryøjnesjæjja vøøjni, dam mijjieh aaj maehtiejibie vuejnedh, juhkoe eengkelh leah fierhten jååvlejijjen haalahtalleminie, jis barre buektiehtibie vueptiestidh. Jih dam edtjh mujhtedh:

Ij tjoevkesistie jallh laamhpeste dihte båetieh, ij biejjeste jallh askeste gænnah. Daerpies leah dagkerh tjelmieh guktie maehtiejibie vuejnedh Jupmelen hearlohkevoetem.